Vusta News

Hợp tác phát huy trí tuệ, sức mạnh của đội ngũ trí thức

  • Tác giả : T.T
Chiều 12/1, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam - VUSTA) làm việc, ký kết Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan giai đoạn 2024 - 2030.
TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch VUSTA - phát biểu tại buổi lễ.

TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch VUSTA - phát biểu tại buổi lễ.

Chương trình nhằm tăng cường phối hợp thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong việc thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW năm 2023, ngày 24/12/2023 của Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về việc tiếp tục xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, TSKH Phan Xuân Dũng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VUSTA - nhận định, ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2024 - 2020 giữa Hội đồng Khoa học các Cơ quan Đảng Trung ương và Liên hiệp Hội Việt Nam có tính lịch sử của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ phát huy trí tuệ, sức mạnh của đội ngũ trí thức trong hệ thống, thực hiện hoạt động nghiên cứu, tư vấn, phản biện, giám định xã hội, nhằm triển khai hiệu quả chương trình phối hợp các ban Đảng, từ đó tham mưu hiệu quả cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cơ quan Trung ương những vấn đề quan trọng về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước.

TS Lại Xuân Môn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các Cơ quan Đảng Trung ương, đánh giá cao kết quả chương trình phối hợp trong năm 2023 giữa hai đơn vị.

Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương mong muốn, giai đoạn tới, sự phối hợp giữa Liên hiệp Hội Việt Nam với Hội đồng được tăng cường để chất lượng trong nghiên cứu, cũng như trong công tác tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương Đảng đạt kết quả cao hơn nữa.

TS Lại Xuân Môn đề nghị định kỳ hằng năm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch và chương trình phối hợp, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi đơn vị, cũng như trong công tác phối hợp.

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết chụp ảnh lưu niệm.

Theo chương trình ký kết giai đoạn 2024 - 2030, Hội đồng Khoa học các Cơ quan Đảng Trung ương và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sẽ có sự phối hợp trong nội dung:

Cung cấp, chia sẻ thông tin trong nước và quốc tế, thông tin khoa học; phối hợp tổ chức hoạt đồng điều tra, nghiên cứu đánh giá phục vụ cho việc sơ, tổng kết thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo tọa đàm khoa học, diễn đàn khoa học của trí thức về những vấn đề quan trọng của đất nước, đặc biệt những vấn đề, chương trình dự án liên quan đến nhiều lĩnh vực, đa ngành đa cấp cần có ý kiến tư vấn, phản biện của các nhà khoa học.

Giới thiệu các chuyên gia, tổ chức tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, lập các hội đồng xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học của của hai cơ quan.

Phối hợp đề xuất, tổ chức tôn vinh trí thức tiêu biểu, nhà khoa học có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phối hợp kiến nghị đề xuất với Đảng, Nhà nước sửa đổi, ban hành chính sách liên quan đội ngũ trí thức, hoạt động khoa học và đối với Liên hiệp Hội Việt Nam.

T.T