Vấn đề - Sự kiện

Đề xuất đóng BHXH hưởng lương hưu còn 15 năm

  • Tác giả : Thu Hương
Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội vừa có tờ trình đề xuất trình chính phủ về  giảm số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận định giảm năm đóng tạo điều kiện cho lao động tham gia hệ thống muộn hoặc đóng không liên tục, đóng thời gian ngắn vẫn được hưởng lương hưu.

Bộ đề xuất lao động thôi việc và đóng đủ 15 năm BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu. Điều kiện lao động nam đủ 61 tuổi 3 tháng, lao động nữ 56 tuổi 8 tháng, tương ứng với tuổi nghỉ hưu. Mỗi năm sau đó, tuổi hưởng lương hưu tăng thêm 3 tháng với nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và thêm 4 tháng với nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Theo luật hiện hành, người lao động đủ tuổi nghỉ hưu trong điều kiện làm việc bình thường, đóng đủ 20 năm BHXH trở lên được hưởng lương hưu. Mức hưởng bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng. Như vậy theo đề xuất, sẽ giảm số năm đóng BHXH là 5 năm so với hiện tại.

Thu Hương