Doanh nghiệp

Masan: Nền tảng mới giúp hàng tiêu dùng tăng trưởng 30%, tiến gần mục tiêu hòa vốn

  • Tác giả : PV
Ngày 30/10, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN, “Masan” hoặc “Công ty”) công bố kết quả kinh doanh Quý 3 (“3Q2020”) và chín tháng đầu năm tài chính 2020 (“9M2020”).

<p style="text-align: justify;">Chủ tịch Hội đồng Quản trị Masan Group, Dr. Nguyễn Đăng Quang cho biết: &ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i tin rằng chỉ những thay đổi bứt ph&aacute; mới c&oacute; thể mang đến gi&aacute; trị vượt trội cho người ti&ecirc;u d&ugrave;ng.&nbsp;Với sự tự tin v&agrave; kh&aacute;t khao phụng sự, ch&uacute;ng t&ocirc;i cởi mở chia sẻ tầm nh&igrave;n của Masan, d&ugrave; kh&ocirc;ng phải ai cũng đồng &yacute; hay thấu hiểu tầm nh&igrave;n n&agrave;y cho đến khi qu&aacute; tr&igrave;nh chuyển đổi ho&agrave;n tất.&nbsp;Chiến lược t&iacute;ch hợp mảng ti&ecirc;u d&ugrave;ng b&aacute;n lẻ đang bắt đầu gặt h&aacute;i những tr&aacute;i ngọt đầu ti&ecirc;n khi VinCommerce sẽ đạt mục ti&ecirc;u h&ograve;a vốn v&agrave;o Qu&yacute; 4 năm nay.&nbsp;Đ&acirc;y l&agrave; cột mốc đầu ti&ecirc;n trong h&agrave;nh tr&igrave;nh trở th&agrave;nh Tập đo&agrave;n ti&ecirc;u d&ugrave;ng b&aacute;n lẻ t&iacute;ch hợp online &ndash; offline h&agrave;ng đầu&rdquo;.</p> <table align="center" class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/31/mot-so-san-pham-cua-masan.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="PCaption">Một số mặt h&agrave;ng của Masan.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c kết quả kinh doanh nổi bật</strong></p> <p style="text-align: justify;">Masan Group (&ldquo;MSN&rdquo;): Doanh thu v&agrave; lợi nhuận hoạt động tăng trưởng hai chữ số ở tất cả c&aacute;c mảng kinh doanh ti&ecirc;u d&ugrave;ng. VinCommerce (&ldquo;VCM&rdquo;) dự kiến đạt EBITDA h&ograve;a vốn v&agrave;o Qu&yacute; 4/2020.</p> <p style="text-align: justify;">Tr&ecirc;n cơ sở so s&aacute;nh tương đương (like-for-like), giả định hợp nhất kết quả kinh doanh 9 th&aacute;ng đầu năm 2019 của VCM, doanh thu v&agrave; EBITDA của MSN lần lượt tăng 19,6% v&agrave; 16,1%. Bi&ecirc;n EBITDA like-for-like tăng 3,1% l&ecirc;n 13,7% trong Qu&yacute; 3/2020 so với Qu&yacute; 3/2019.</p> <p style="text-align: justify;">VCM: kế hoạch cải thiện lợi nhuận đ&atilde; chứng minh hiệu quả với bi&ecirc;n EBITDA cải thiện từ (5,1)% trong Qu&yacute; 1/2020, (8,5)% trong Qu&yacute; 2/2020 (trong bối cảnh gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội do Covid-19) l&ecirc;n (2,8)% trong Qu&yacute; 3/2020, v&agrave; đang tr&ecirc;n đ&agrave; đạt EBITDA h&ograve;a vốn trong Qu&yacute; 4/2020.</p> <p style="text-align: justify;">Masan Consumer Holdings (&ldquo;MCH&rdquo;) đ&atilde; c&oacute; 3 qu&yacute; li&ecirc;n tiếp đạt tăng trưởng doanh thu gần 30%, h&agrave;ng tồn kho tại c&aacute;c nh&agrave; ph&acirc;n phối duy tr&igrave; dưới 20 ng&agrave;y. Những ph&aacute;t kiến mới đ&oacute;ng g&oacute;p 55% tăng trưởng doanh thu Qu&yacute; 3/2020.&nbsp;Ban Điều H&agrave;nh tin rằng đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; nền tảng th&uacute;c đẩy mức tăng trưởng tương đương trong trung hạn.</p> <p style="text-align: justify;">Masan MEATLife (&ldquo;MML&rdquo;) mở rộng danh mục đạm động vật với giao dịch mua lại 3F VIET, doanh nghiệp sản xuất thịt gia cầm nội địa h&agrave;ng đầu.</p> <p style="text-align: justify;">Với việc hợp nhất 3F VIET, Masan Group hiện c&oacute; doanh thu hơn 3.000 tỷ đồng từ mảng kinh doanh thịt, v&agrave; dự b&aacute;o sẽ tăng trưởng đột ph&aacute; khi kết hợp với mảng b&aacute;n lẻ hiện đại (MT) của VCM &ndash; nơi m&agrave; thực phẩm tươi sống l&agrave; động lực tăng trưởng ch&iacute;nh.</p> <p style="text-align: justify;">Masan High-Tech Materials (&ldquo;MHT&rdquo;) k&yacute; kết thỏa thuận hợp t&aacute;c chiến lược với Mitsubishi Materials Corporation (&ldquo;MMC&rdquo;).</p> <p style="text-align: justify;">MMC sẽ r&oacute;t 90 triệu USD vốn đầu tư để nắm giữ 10,0% cổ phần pha lo&atilde;ng ho&agrave;n to&agrave;n của MHT. Khoản đầu tư từ MMC x&aacute;c minh t&iacute;nh đ&uacute;ng đắn của chiến lược kinh doanh của MHT khi chuyển từ m&ocirc; h&igrave;nh chuy&ecirc;n khai kho&aacute;ng sang nền tảng c&ocirc;ng nghiệp c&ocirc;ng nghệ cao t&iacute;ch hợp theo chiều dọc.</p> <p style="text-align: justify;">Sau khi ho&agrave;n tất thỏa thuận, hai b&ecirc;n sẽ thảo luận về việc ph&aacute;t triển một đơn vị kinh doanh độc lập để tăng cường sức mạnh cho nền tảng vonfram chế biến cận s&acirc;u của mỗi b&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">MSN c&oacute; kế hoạch giảm nợ vay trong 12-18 th&aacute;ng tới để đạt tỷ lệ nợ r&ograve;ng/EBITDA từ 2,5 - 3,0 lần. Ban Điều H&agrave;nh tin rằng kế hoạch n&agrave;y sẽ n&acirc;ng mức tăng trưởng lợi nhuận r&ograve;ng ngang bằng với mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế v&agrave; l&atilde;i vay (EBIT) của C&ocirc;ng ty.</p> <p style="text-align: justify;">The CrownX, nền tảng t&iacute;ch hợp mảng ti&ecirc;u d&ugrave;ng (MCH) v&agrave; b&aacute;n lẻ hiện đại (VCM) đạt tăng trưởng EBITDA v&agrave; doanh thu tr&ecirc;n cơ sở LFL (kh&ocirc;ng bao gồm chi ph&iacute; đ&oacute;ng cửa cửa h&agrave;ng):</p> <p style="text-align: justify;">Doanh thu thuần đạt 13.948 tỷ đồng trong Qu&yacute; 3/2020, tăng 16,0% so với Qu&yacute; 3/2019 tr&ecirc;n cơ sở LFL. Bi&ecirc;n EBITDA tăng l&ecirc;n 9,2% trong Qu&yacute; 3/2020, cải thiện 4,6% so với Qu&yacute; 3/2019. 9 th&aacute;ng đầu năm 2020, The CrownX đạt doanh thu thuần 40.037 tỷ đồng (1,7 tỷ USD), bi&ecirc;n EBITDA đạt 6,3%.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c cải tiến vận h&agrave;nh của VCM như: tối ưu h&oacute;a hệ thống cửa h&agrave;ng (th&ocirc;ng qua việc đ&oacute;ng cửa c&aacute;c cửa h&agrave;ng kh&ocirc;ng đạt mục ti&ecirc;u lợi nhuận), cải thiện danh mục sản phẩm, ch&iacute;nh s&aacute;ch gi&aacute; v&agrave; tạo lập gi&aacute; trị cho người ti&ecirc;u d&ugrave;ng bắt đầu cho thấy hiệu quả ban đầu với bi&ecirc;n EBITDA cải thiện l&ecirc;n mức (2,8)% trong Qu&yacute; 3/2020 so với (6,7%) trong Qu&yacute; 3/2019. C&aacute;c động lực ch&iacute;nh bao gồm bi&ecirc;n lợi nhuận gộp cải thiện 2,4% v&agrave; chi ph&iacute; hoạt động giảm 1,3%.</p> <p style="text-align: justify;">Si&ecirc;u thị mini: Tr&ecirc;n cơ sở LFL, EBITDA cửa h&agrave;ng đạt mức dương trong Qu&yacute; 3/2020 với doanh thu/m&sup2; tăng trưởng 8,4% so với Qu&yacute; 3/2019. Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c cửa h&agrave;ng tiện lợi tại TPHCM v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh phố cấp 2,&nbsp;nơi tỷ&nbsp;lệ doanh thu/m&sup2; thấp hơn mức trung b&igrave;nh, đ&atilde; chứng kiến tỷ lệ doanh thu/m&sup2; lần lượt tăng trưởng 14,9% v&agrave; 15,7%. 3 cửa h&agrave;ng c&oacute; h&igrave;nh thức b&agrave;y tr&iacute; mới đ&atilde; được ra mắt tại H&agrave; Nội v&agrave; Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh khi hệ thống VCM dự kiến sẽ tăng tốc để đảm bảo đạt lợi nhuận v&agrave;o năm 2021.</p> <p style="text-align: justify;">Si&ecirc;u thị: Tăng trưởng doanh thu/m&sup2; tr&ecirc;n cơ sở LFL giảm (15.8)% so với Qu&yacute; 3/2019. Tuy nhi&ecirc;n, lượng kh&aacute;ch đến si&ecirc;u thị bắt đầu phục hồi trong Qu&yacute; 3/2020 với mức tăng trưởng h&oacute;a đơn/ng&agrave;y trung b&igrave;nh tr&ecirc;n cơ sở LFL l&agrave; 9,3% so với qu&yacute; trước.</p> <p style="text-align: justify;">Sau 9 th&aacute;ng tập trung cải thiện c&aacute;c vấn đề cốt l&otilde;i của m&ocirc; h&igrave;nh si&ecirc;u thị mini, Ban Điều H&agrave;nh hiện đang cải tiến m&ocirc; h&igrave;nh si&ecirc;u thị v&agrave; định vị đ&acirc;y l&agrave; th&agrave;nh tố quan trọng trong nền tảng t&iacute;ch hợp online cho h&agrave;ng tươi sống.</p> <p style="text-align: justify;">Tối ưu h&oacute;a danh mục sản phẩm, đưa ra ch&iacute;nh s&aacute;ch gi&aacute; mới v&agrave; đ&agrave;m ph&aacute;n lại điều khoản với nh&agrave; cung cấp l&agrave; 3 động lực ch&iacute;nh th&uacute;c đẩy VCM cải thiện 2,4% lợi nhuận gộp trong Qu&yacute; 3/2020. C&aacute;c cải thiện gi&aacute; vốn h&agrave;ng b&aacute;n dự kiến sẽ được thực hiện v&agrave;o Qu&yacute; 4/2020 v&agrave; bắt đầu cho kết quả v&agrave;o nửa đầu năm 2021.</p> <p style="text-align: justify;">Lợi nhuận VCM cũng được cải thiện nhờ v&agrave;o việc đ&oacute;ng cửa 421 si&ecirc;u thị mini v&agrave; 12 si&ecirc;u thị hoạt động k&eacute;m hiệu quả trong 9 th&aacute;ng đầu năm 2020.</p> <p style="text-align: justify;">Do đ&oacute;, VCM đ&atilde; c&oacute; khoản lỗ EBITDA bất thường (238 tỷ đồng) trong 9 th&aacute;ng đầu năm 2020, khoản lỗ n&agrave;y kh&ocirc;ng bao gồm trong số liệu LFL. Lợi nhuận được cải thiện từ việc đ&oacute;ng cửa c&aacute;c điểm b&aacute;n kh&ocirc;ng đạt kỳ vọng sẽ cho thấy kết quả v&agrave;o năm 2021.</p> <p style="text-align: justify;">Masan Consumer Holdings (&ldquo;MCH&rdquo;): doanh thu thuần 3 qu&yacute; li&ecirc;n tiếp tăng trưởng mạnh mẽ ở mức hai chữ số, đạt 6.084 tỷ đồng v&agrave;o Qu&yacute; 3/2020, tăng 32,0% so với Qu&yacute; 3/2019.</p> <p style="text-align: justify;">Tăng trưởng doanh thu thuần được th&uacute;c đẩy nhờ c&aacute;c ph&aacute;t kiến t&aacute;o bạo ở cả mảng thực phẩm v&agrave; đồ uống, đ&oacute;ng g&oacute;p 55% tăng trưởng doanh thu thuần.</p> <p style="text-align: justify;">Mảng thực phẩm, bao gồm gia vị, thực phẩm tiện lợi, thịt chế biến tăng trưởng doanh thu thuần 28,9%, đạt mức 3.921 tỷ đồng.</p> <p style="text-align: justify;">Doanh thu thuần mảng đồ uống, bao gồm nước tăng lực, đồ uống kh&ocirc;ng cồn, c&agrave; ph&ecirc; h&ograve;a tan v&agrave; bia tăng trưởng 12,0%, đạt 1.539 tỷ đồng.</p> <p style="text-align: justify;">Mảng Chăm s&oacute;c c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; gia đ&igrave;nh (HPC): đạt doanh thu 385 tỷ đồng v&agrave;o Qu&yacute; 3/2020.</p> <p style="text-align: justify;">Masan MEATLife (&ldquo;MML&rdquo;): So với qu&yacute; trước, mảng kinh doanh thịt đạt mức tăng trưởng hai chữ số, đồng thời mở rộng sang lĩnh vực gia cầm với việc hợp nhất C&ocirc;ng ty 3F VIET. Mảng thức ăn chăn nu&ocirc;i cho thấy kết quả kinh doanh khởi sắc v&agrave;o Qu&yacute; 3, trong đ&oacute;, thức ăn v&agrave; gia cầm l&agrave; động lực tăng trưởng ch&iacute;nh.</p> <p style="text-align: justify;">Mảng kinh doanh thịt t&iacute;ch hợp (trang trại v&agrave; thịt) đạt doanh thu 583 tỷ đồng v&agrave;o Qu&yacute; 3/2020 v&agrave; 1.638 tỷ đồng trong 9 th&aacute;ng đầu năm 2020. Mảng kinh doanh thịt (kh&ocirc;ng bao thức ăn chăn nu&ocirc;i) đạt bi&ecirc;n EBITDA 11,1% trong Qu&yacute; 3/2020, tăng gấp đ&ocirc;i so với bi&ecirc;n EBITDA 5.0% v&agrave;o Qu&yacute; 2/2020.</p> <p style="text-align: justify;">Mảng kinh doanh thịt của MML v&agrave; nền tảng b&aacute;n lẻ hiện đại của The CrownX cho thấy sức mạnh cộng hưởng ban đầu khi độ phủ s&oacute;ng của MEATDeli tại c&aacute;c cửa h&agrave;ng VinMart+ đ&atilde; tăng l&ecirc;n gần 20% tại TPHCM v&agrave; H&agrave; Nội trong Qu&yacute; 3/2020. MEATDeli hiện c&oacute; mặt tại 1.501 điểm b&aacute;n, so với 1.249 điểm b&aacute;n t&iacute;nh đến ng&agrave;y 30/6/2020.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c ph&aacute;t kiến mới trong lĩnh vực thịt chế biến dự kiến sẽ ra mắt v&agrave;o Qu&yacute; 4/2020 để đ&aacute;p ứng nhu cầu d&ugrave;ng bữa tại nh&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng tăng của người ti&ecirc;u d&ugrave;ng thay v&igrave; ăn tại h&agrave;ng qu&aacute;n &ndash; đ&acirc;y l&agrave; xu hướng mới do t&aacute;c động của đại dịch Covid-19.</p> <p style="text-align: justify;">MML đ&atilde; mở rộng hoạt động sang thị trường thịt gia cầm th&ocirc;ng qua việc r&oacute;t vốn 613 tỷ đồng để sở hữu 51% C&ocirc;ng ty 3F VIỆT - doanh nghiệp nội địa h&agrave;ng đầu trong ng&agrave;nh thịt gia cầm. Giao dịch mở đường cho MML th&acirc;m nhập v&agrave;o ng&agrave;nh h&agrave;ng thịt gia cầm - thị trường c&oacute; gi&aacute; trị 5 tỷ USD tại Việt Nam.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c sản phẩm thịt m&aacute;t c&oacute; thương hiệu của 3F VIỆT đ&atilde; c&oacute; mặt tại hầu hết c&aacute;c chuỗi b&aacute;n lẻ hiện đại ở TPHCM v&agrave; c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận v&agrave; đang l&ecirc;n kế hoạch tiến ra thị trường miền Bắc trong Qu&yacute; 4/2020 để mở rộng quy m&ocirc; ra to&agrave;n quốc.</p> <p style="text-align: justify;">Th&aacute;ng 10/2020, MML đ&atilde; kh&aacute;nh th&agrave;nh tổ hợp chế biến thịt tại Long An để đ&aacute;p ứng nhu cầu sử dụng thịt sạch MEATDeli cho người ti&ecirc;u d&ugrave;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận.</p> <p style="text-align: justify;">C&ugrave;ng với nh&agrave; m&aacute;y tại H&agrave; Nam, MML hiện c&oacute; 2 tổ hợp chế biến thịt nhằm phục vụ tốt hơn cho người ti&ecirc;u d&ugrave;ng Việt Nam tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.</p> <p style="text-align: justify;">Mảng thức ăn chăn nu&ocirc;i của MML đạt EBITDA 475 tỷ đồng trong Qu&yacute; 3/2020, cải thiện 16% so với c&ugrave;ng kỳ năm ngo&aacute;i với bi&ecirc;n EBITDA hai chữ số ở mức 13,1%.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Techcombank (&ldquo;TCB&rdquo;) tiếp tục đạt kết quả ấn tượng: lợi nhuận trước thuế tăng 18,9% đạt 10.711 tỷ đồng trong 9 th&aacute;ng đầu năm 2020, so với mức 9.006 tỷ đồng trong 9 th&aacute;ng đầu năm 2019.</p> <p style="text-align: justify;">Masan High-Tech Materials (&ldquo;MHT&rdquo;), trước đ&acirc;y l&agrave; Masan Resources (m&atilde; chứng kho&aacute;n tại HNX-UPCoM l&agrave; &ldquo;MSR&rdquo;) đ&atilde; k&yacute; thỏa thuận thiết lập li&ecirc;n minh chiến lược với Mitsubishi Materials Corporation (&ldquo;MMC&rdquo;).</p> <p style="text-align: justify;">MMC sẽ đầu tư r&oacute;t vốn 90 triệu USD v&agrave;o MHT, tương đương gi&aacute; trị mỗi cổ phiếu l&agrave; 19.054 đồng.</p> <p style="text-align: justify;">Sau giao dịch, MMC sẽ nắm giữ 10,0% vốn cổ phần pha lo&atilde;ng của MHT, trở th&agrave;nh cổ đ&ocirc;ng lớn thứ hai v&agrave; hai b&ecirc;n sẽ lập tức trao đổi để th&agrave;nh lập một doanh nghiệp vonfram cận s&acirc;u v&agrave;o giai đoạn hai của hợp t&aacute;c n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">L&agrave; một kết quả của giao dịch mua lại mảng kinh doanh vonfram của H.C.Starck (&ldquo;HCS&rdquo;), MHT ghi nhận khoản thu nhập bổ sung một lần l&agrave; 881 tỷ đồng trong Qu&yacute; 3/2020 sau khi thực hiện Điều chỉnh gi&aacute; mua sơ bộ (&ldquo;PPA&rdquo;) trong đ&oacute; đ&aacute;nh gi&aacute; lại t&agrave;i sản v&agrave; nợ phải trả của HCS theo gi&aacute; trị hợp l&yacute; bằng c&aacute;c b&ecirc;n độc lập.</p> <p style="text-align: justify;">Sự gia tăng đ&aacute;ng kể về gi&aacute; trị t&agrave;i sản v&agrave; việc tạo ra lợi thế thương mại &acirc;m phản &aacute;nh gi&aacute; &ldquo;mua hời&rdquo; được trả cho việc mua lại HCS cũng như mức tăng gi&aacute; đ&aacute;ng kể m&agrave; việc mua lại dự kiến sẽ tạo ra.</p> <p style="text-align: justify;">Mức tăng định gi&aacute; như vậy đ&atilde; được chứng thực th&ecirc;m bởi khoản đầu tư của MMC. Xin lưu &yacute; rằng những con số n&agrave;y l&agrave; sơ bộ v&agrave; sẽ được ho&agrave;n thiện trong Qu&yacute; 4/2020.</p> <p style="text-align: justify;">Về kết quả hoạt động kinh doanh, doanh thu thuần của MHT đ&atilde; cải thiện 1.508 tỷ đồng trong Qu&yacute; 3/2020 so với Qu&yacute; 3/2019 chủ yếu do hợp nhất mảngkinh doanh vonfram to&agrave;n cầu của HCS.</p> <p style="text-align: justify;">Tr&ecirc;n cơ sở so s&aacute;nh LFL, doanh thu của MHT trong Qu&yacute; 3/2020 tăng 5,6% so với Qu&yacute; 3/2019 chủ yếu do việc xuất khẩu tinh quặng đồng đ&atilde; được chấp thuận trong năm nay.</p> <p style="text-align: justify;">Ưu ti&ecirc;n của MHT l&agrave; thanh to&aacute;n 200-250 triệu USD nợ d&agrave;i hạn trong v&ograve;ng 18-24 th&aacute;ng tới để đảm bảo MHT đạt lợi nhuận qua c&aacute;c c&aacute;c chu kỳ gi&aacute; v&agrave; đảm bảo ch&iacute;nh s&aacute;ch cổ tức ổn định.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Ph&acirc;n t&iacute;ch Kết quả t&agrave;i ch&iacute;nh hợp nhất</strong></p> <p style="text-align: justify;">Doanh thu thuần 9 th&aacute;ng đầu năm 2020 tr&ecirc;n cơ sở hợp nhất tăng 110,8% đạt 55.618 tỷ đồng so với 26.378 tỷ đồng trong 9 th&aacute;ng đầu năm 2019, chủ yếu do hợp nhất c&aacute;c mảng kinh doanh mới s&aacute;p nhập v&agrave; được th&uacute;c đẩy bởi tăng trưởng nội tại của tất cả c&aacute;c mảng kinh doanh.</p> <p style="text-align: justify;">Tr&ecirc;n cơ sở LFL (giả định hợp nhất số liệu của VCM trong 9 th&aacute;ng đầu năm 2019), doanh thu thuần tăng trưởng 19,6%.</p> <p style="text-align: justify;">Lợi nhuận thuần ph&acirc;n bổ cho Cổ đ&ocirc;ng của C&ocirc;ng ty l&agrave; 852 tỷ đồng trong Qu&yacute; 3/2020 v&agrave; 969 tỷ đồng trong 9 th&aacute;ng đầu năm 2020, thấp hơn so với c&aacute;c kỳ tương ứng trước đ&oacute; do ảnh hưởng ctừ hợp nhất VCM (ph&acirc;n bổ lợi thế thương mại v&agrave; định gi&aacute; t&agrave;i sản theo y&ecirc;u cầu của VAS &ndash; Chuẩn mực Kế to&aacute;n Việt Nam),&nbsp;tăng lợi &iacute;ch của cổ đ&ocirc;ng thiểu số do giảm tỉ lệ sở hữu của MSN tại MCH, lợi nhuận tại MHT thấp hơn do gi&aacute; h&agrave;ng h&oacute;a thấp hơn v&agrave; chi ph&iacute; l&atilde;i vay cao hơn, nhưng được b&ugrave; đắp bởi đ&oacute;ng g&oacute;p lợi nhuận cao hơn từ TCB.</p> <p style="text-align: justify;">Nh&igrave;n từ g&oacute;c độ kh&ocirc;ng thuộc mảng kinh doanh ch&iacute;nh, khoản thu nhập một lần trong năm 2019 từ d&agrave;n xếp vụ kiện tại trọng t&agrave;i quốc tế với c&ocirc;ng ty Jacobs tại MHT cao hơn t&aacute;c động lợi thế thương mại &acirc;m từ việc MHT mua lại mảng kinh doanh vonfram của HCS v&agrave;o năm 2020.</p> <p style="text-align: justify;">Lợi nhuận thuần ph&acirc;n bổ cho Cổ đ&ocirc;ng của C&ocirc;ng ty trong mảng kinh doanh ch&iacute;nh (kh&ocirc;ng bao gồm khấu hao do điều chỉnh gi&aacute; trị hợp l&yacute; v&agrave; lợi thế thương mại &acirc;m từ việc mua lại HCS) l&agrave; 33 tỷ đồng trong Qu&yacute; 3/2020.</p> <p style="text-align: justify;">So s&aacute;nh EBITDA Like-for-Like: Tr&ecirc;n cơ sở so s&aacute;nh like-for-like, bi&ecirc;n EBITDA hợp nhất của MSN giảm nhẹ 0,3% c&ograve;n 11,6% v&agrave;o 9 th&aacute;ng đầu năm 2020 do gi&aacute; cả h&agrave;ng h&oacute;a thấp hơn. Tr&ecirc;n cơ sở so s&aacute;nh LFL, c&aacute;c mảng kinh doanh ti&ecirc;u d&ugrave;ng (kh&ocirc;ng bao gồm MHT) c&oacute; bi&ecirc;n EBITDA tăng 1,5%, từ 9,3% l&ecirc;n 10,8% trong 9 th&aacute;ng đầu năm 2020.</p> <p style="text-align: justify;">Ph&acirc;n t&iacute;ch Bảng c&acirc;n đối kế to&aacute;n: T&iacute;nh đến ng&agrave;y 30/9/2020, tổng nợ hợp nhất của MSN đạt 53.585 tỷ đồng. Kết hợp với số dư tiền mặt v&agrave; c&aacute;c khoản tương đương tiền mặt thấp hơn (kết quả của việc tăng tỷ lệ sở hữu tại The CrownX), nợ r&ograve;ng hợp nhất tr&ecirc;n EBITDA của Masan đ&atilde; tăng từ 1,4 lần l&ecirc;n 4,5 lần (kh&ocirc;ng bao gồm việc hợp nhất EBITDA của VCM do đang trong giai đoạn tăng trưởng).</p> <p style="text-align: justify;">Trong v&ograve;ng 12 đến 18 th&aacute;ng tới, Masan sẽ tập trung v&agrave;o việc củng cố bảng c&acirc;n đối kế to&aacute;n v&agrave; c&acirc;n đối chỉ số đ&ograve;n bẩy th&ocirc;ng qua c&aacute;c s&aacute;ng kiến sau với mục ti&ecirc;u Nợ r&ograve;ng/EBITDA trong khoảng từ 2,5 lần đến 3,0 lần:&nbsp;giảm nợ tại MHT sau khi tăng chủ sở hữu th&ecirc;m 90 triệu USD vốn v&agrave; sử dụng d&ograve;ng tiền sẵn c&oacute; trong qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động v&agrave; cải thiện chu kỳ chuyển đổi vốn lưu động để trả c&aacute;c khoản nợ l&atilde;i cao hơn;</p> <p style="text-align: justify;">Cải thiện c&aacute;c tỉ suất t&agrave;i ch&iacute;nh với EBITDA cao hơn trong tương lai gần th&ocirc;ng qua việc mở rộng mảng kinh doanh thịt của MML, t&iacute;ch hợp nền tảng kinh doanh vonfram của HCS v&agrave;o MHT v&agrave; quan trọng nhất l&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p EBITDA dương từ VCM khi c&aacute;c s&aacute;ng kiến cải thiện hiệu quả hoạt động của Masan được thực hiện ho&agrave;n chỉnh;</p> <p style="text-align: justify;">Gọi vốn chủ sở hữu tại mỗi nền tảng của C&ocirc;ng ty với ưu ti&ecirc;n d&agrave;nh cho c&aacute;c nh&agrave; đầu tư chiến lược c&oacute; khả năng tạo gi&aacute; trị gia tăng cho hiệu quả hoạt động.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Dự b&aacute;o Kết quả t&agrave;i ch&iacute;nh Qu&yacute; 4/2020</strong></p> <p style="text-align: justify;">Ban điều h&agrave;nh dự kiến Kết quả t&agrave;i ch&iacute;nh sẽ trong phạm vi ng&acirc;n s&aacute;ch năm 2020 đ&atilde; được c&aacute;c cổ đ&ocirc;ng th&ocirc;ng qua tại ĐHĐCĐTN, phụ thuộc v&agrave;o hiệu quả kinh doanh của C&ocirc;ng ty trong Qu&yacute; 4/2020 như sau:</p> <p style="text-align: justify;">VCM đặt mục ti&ecirc;u đạt EBITDA h&ograve;a vốn v&agrave;o Qu&yacute; 4/2020 trong khi duy tr&igrave; mức tăng trưởng doanh thu tr&ecirc;n 10% so với Qu&yacute; 3/2020 từ việc i) duy tr&igrave; đ&agrave; tăng trưởng doanh thu hiện tại, ii) cải thiện lợi nhuận gộp bằng c&aacute;ch tối ưu h&oacute;a danh mục sản phẩm v&agrave; đ&agrave;m ph&aacute;n lại c&aacute;c điều khoản với nh&agrave; cung cấp.</p> <p style="text-align: justify;">MCH tiếp nối đ&agrave; tăng trưởng hiện tại để đạt tăng trưởng doanh thu 25% - 30% so với c&ugrave;ng kỳ năm ngo&aacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">+ Nền tảng thịt t&iacute;ch hợp của MML dự kiến sẽ duy tr&igrave; đ&agrave; tăng trưởng hai chữ số so với qu&yacute; trước. Thịt chế biến đ&oacute;ng g&oacute;p 10% doanh thu từ thịt v&agrave;o cuối năm. Năm 2020, mảng kinh doanh thức ăn chăn nu&ocirc;i đạt EBITDA 1.700 tỷ đồng.</p> <p style="text-align: justify;">+ T&ugrave;y thuộc v&agrave;o gi&aacute; cả h&agrave;ng h&oacute;a v&agrave; c&aacute;c hoạt động c&ocirc;ng nghiệp tr&ecirc;n to&agrave;n cầu, Ban điều h&agrave;nh dự kiến MHT sẽ đạt Lợi nhuận thuần ph&acirc;n bổ cho Cổ đ&ocirc;ng h&ograve;a vốn trong Qu&yacute; 4/2020.</p> <p style="text-align: justify;">+ Rủi ro: C&aacute;c biện ph&aacute;p gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội tiếp tục được &aacute;p dụng nếu COVID-19 quay lại v&agrave;o Qu&yacute; 4/2020 g&acirc;y ra t&aacute;c động ti&ecirc;u cực đến hoạt động kinh doanh si&ecirc;u thị của The CrownX, tương tự như t&igrave;nh h&igrave;nh trong Qu&yacute; 2/2020.</p> <p style="text-align: justify;">Dịch tả heo ch&acirc;u Phi (ASF) t&aacute;i xuất hiện tr&ecirc;n diện rộng c&oacute; thể g&acirc;y ra biến động đ&aacute;ng kể cho hoạt động kinh doanh thức ăn chăn nu&ocirc;i của MML.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Ph&acirc;n t&iacute;ch kết quả kinh doanh theo lĩnh vực</strong></p> <p style="text-align: justify;">MCH: doanh thu tăng trưởng 32,0% v&agrave; EBITDA tăng trưởng 43,7% trong Qu&yacute; 3/2020. Doanh thu 9 th&aacute;ng đầu năm 2020 v&agrave; EBITDA tăng 30% nhờ MCH tăng trưởng hai chữ số trong 3 qu&yacute; li&ecirc;n tiếp, đạt gần 30%.</p> <p style="text-align: justify;">+ C&aacute;c kết quả kinh doanh nổi bật trong Qu&yacute; 3/2020:</p> <p style="text-align: justify;">+ Doanh thu thuần Qu&yacute; 3/2020 tăng 32,0% l&ecirc;n 6.084 tỷ đồng so với Qu&yacute; 3/2019 nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ tr&ecirc;n tất cả c&aacute;c ng&agrave;nh h&agrave;ng của MCH.</p> <p style="text-align: justify;">+ Xu hướng ti&ecirc;u d&ugrave;ng đang thay đổi do ảnh hưởng của Covid-19, thay v&igrave; ăn tại h&agrave;ng qu&aacute;n, người ti&ecirc;u d&ugrave;ng c&oacute; xu hướng ăn tại nh&agrave;, thể hiện qua tăng trưởng đ&aacute;ng kể của c&aacute;c loại thực phẩm tiện lợi v&agrave; thịt chế biến.</p> <p style="text-align: justify;">Ch&uacute;ng t&ocirc;i tin rằng sự thay đổi n&agrave;y v&agrave; danh mục c&aacute;c sản phẩm mới (kết hợp giữa hương vị truyền thống v&agrave; gi&aacute; trị dinh dưỡng) của MCH sẽ th&uacute;c đẩy sự tăng trưởng của giải ph&aacute;p bữa ăn ho&agrave;n chỉnh tại Việt Nam đến gần với mức của c&aacute;c nước kh&aacute;c trong khu vực.</p> <p style="text-align: justify;">+ &nbsp;Đ&agrave; tăng trưởng mạnh mẽ được th&uacute;c đẩy nhờ ra mắt c&aacute;c ph&aacute;t kiến mới trong 9 th&aacute;ng đầu năm 2020 ở nhiều ng&agrave;nh h&agrave;ng (giải ph&aacute;p bữa ăn ho&agrave;n chỉnh, hạt n&ecirc;m, sản phẩm nước tăng lực mới - Compact &amp; Hổ Vằn), cộng hưởng c&ugrave;ng những ph&aacute;t kiến sắp ra mắt được kỳ vọng sẽ l&agrave; động lực ch&iacute;nh th&uacute;c đẩy doanh thu tăng trưởng bứt ph&aacute; khi c&aacute;c ph&aacute;t kiến n&agrave;y sẽ tăng tốc hơn nữa v&agrave;o Qu&yacute; 4/2020 v&agrave; năm 2021.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c ph&aacute;t kiến v&agrave; ng&agrave;nh h&agrave;ng mới đ&oacute;ng g&oacute;p đến 55% tăng trưởng doanh thu trong Qu&yacute; 3/2020.</p> <p style="text-align: justify;">+ Danh mục cao cấp v&agrave; gi&aacute; trị gia tăng tiếp tục đạt kết quả tốt: c&aacute;c sản phẩm cao cấp v&agrave; gi&aacute; trị gia tăng chiếm đến 58% doanh thu của danh mục thực phẩm tiện lợi trong Qu&yacute; 3/2020. C&aacute;c thương hiệu nước mắm cao cấp chiếm 11% tổng doanh thu của danh mục nước mắm.</p> <p style="text-align: justify;">+ Thương mại hiện đại (&ldquo;MT&rdquo;) v&agrave; chiến lược đ&ocirc; thị h&oacute;a đang tăng tốc: doanh số b&aacute;n h&agrave;ng từ MT trong Qu&yacute; 3/2020 tăng 50% so với Qu&yacute; 3/2019.</p> <p style="text-align: justify;">+ Động lực tăng trưởng doanh thu:</p> <p style="text-align: justify;">+ Gia vị: Ng&agrave;nh h&agrave;ng tiếp tục đ&agrave; tăng trưởng mạnh mẽ trong Qu&yacute; 3/2020, tăng 26,1% so với Qu&yacute; 3/2019, theo sau mức tăng trưởng doanh thu 22,4% trong Qu&yacute; 2/2020 so với Qu&yacute; 2/2019. Nh&igrave;n chung, danh mục n&agrave;y đ&atilde; tăng 14,3% trong 9 th&aacute;ng đầu năm 2020.</p> <p style="text-align: justify;">+ Danh mục nước mắm tăng trưởng 23,8% trong Qu&yacute; 3/2020. Việc cao cấp h&oacute;a danh mục sản phẩm ch&iacute;nh với c&aacute;c thương hiệu nước mắm phổ th&ocirc;ng được t&aacute;i tung l&agrave; động lực tăng trưởng ch&iacute;nh. Nước tương tăng 15,9% v&agrave; tương ớt tăng 18,1%.</p> <p style="text-align: justify;">+ Hạt n&ecirc;m tiếp tục gia tăng quy m&ocirc; nhanh ch&oacute;ng, đạt tăng trưởng 2,3 lần v&agrave;o Qu&yacute; 3/2020 so với Qu&yacute; 3/2019 v&agrave; tăng 5,9 lần so với Qu&yacute; 2/2020, đ&oacute;ng g&oacute;p 7% v&agrave;o doanh thu của to&agrave;n ng&agrave;nh h&agrave;ng gia vị trong Qu&yacute; 3/2020.</p> <p style="text-align: justify;">+ Thực phẩm tiện lợi: Qu&yacute; thứ 3 li&ecirc;n tiếp ng&agrave;nh h&agrave;ng c&oacute; tăng trưởng doanh thu tr&ecirc;n 25%. Doanh thu Qu&yacute; 3/2020 tăng 27,5% so với Qu&yacute; 3/2019.</p> <p style="text-align: justify;">+ C&aacute;c giải ph&aacute;p bữa ăn ho&agrave;n chỉnh tiếp tục l&agrave; động lực th&uacute;c đẩy tăng trưởng bền vững, tăng 90% so với Qu&yacute; 3/2019 v&agrave; hiện chiếm 25% doanh số to&agrave;n ph&acirc;n kh&uacute;c so với chỉ 17% trong Qu&yacute; 3/2019.</p> <p style="text-align: justify;">Qu&yacute; 3/2020, MCH đ&atilde; ra mắt th&agrave;nh c&ocirc;ng 5 ph&aacute;t kiến giải ph&aacute;p bữa ăn ho&agrave;n chỉnh mới, ho&agrave;n chỉnh bộ &ldquo;Bữa s&aacute;ng Chin-Su 7 ng&agrave;y&rdquo; với 7 sản phẩm, một lần nữa khẳng định năng lực đa dạng h&oacute;a v&agrave; đổi mới danh mục thực phẩm tiện lợi.</p> <p style="text-align: justify;">Những ph&aacute;t kiến n&agrave;y được kỳ vọng sẽ tiếp tục gia tăng đ&oacute;ng g&oacute;p doanh thu từ c&aacute;c giải ph&aacute;p bữa ăn ho&agrave;n chỉnh v&agrave;o danh mục thực phẩm tiện lợi, khi MCH tiếp tục cao cấp h&oacute;a danh mục n&agrave;y.</p> <table align="center" class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/31/tinh-den-cuoi-quy-3_2020-meatdeli-da-co-mat-tai-hon-1.500-diem-ban.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="PCaption" style="text-align: justify;">Thịt chế biến: Thương hiệu cao cấp &ldquo;Ponnie&rdquo; đạt tăng trưởng doanh thu 2,8 lần trong Qu&yacute; 3/2020.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Thịt chế biến: Thương hiệu cao cấp &ldquo;Ponnie&rdquo; đạt tăng trưởng doanh thu 2,8 lần trong Qu&yacute; 3/2020 so với Qu&yacute; 3/2019 v&agrave; thương hiệu ở ph&acirc;n kh&uacute;c phổ th&ocirc;ng - &ldquo;Heo Cao Bồi&rdquo; tăng trưởng 52,2%, đưa tổng doanh thu ng&agrave;nh h&agrave;ng tăng 77,0% trong Qu&yacute; 3/2020.</p> <p style="text-align: justify;">Sản phẩm mới ra mắt với thương hiệu Ponnie tiếp tục thu h&uacute;t được sự quan t&acirc;m v&agrave; chứng tỏ năng lực ra mắt c&aacute;c ph&aacute;t kiến thịt chế biến mới của Masan.</p> <p style="text-align: justify;">Thương hiệu cao cấp hiện đ&oacute;ng g&oacute;p hơn 31% doanh thu của ph&acirc;n kh&uacute;c, trong khi ch&iacute;nh ph&acirc;n kh&uacute;c n&agrave;y đ&oacute;ng g&oacute;p 3,7% doanh thu hợp nhất của MCH trong Qu&yacute; 3/2020, so với 2,8% trong Qu&yacute; 3/2019.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;Đồ uống: Lượng kh&aacute;ch đến cửa h&agrave;ng giảm do ảnh hưởng của Covid-19 tiếp tục t&aacute;c động đến tỷ lệ tăng trưởng của to&agrave;n thị trường, kết quả l&agrave; ng&agrave;nh h&agrave;ng chỉ đạt mức tăng trưởng doanh thu 6,6% trong Qu&yacute; 3/2020.</p> <p style="text-align: justify;">Tăng trưởng doanh thu được th&uacute;c đẩy nhờ doanh thu c&aacute;c sản phẩm nước tăng lực tăng 11,1% trong Qu&yacute; 3/2020 v&agrave; tiếp tục mở rộng thị phần.</p> <p style="text-align: justify;">Những sản phẩm nước tăng lực mới như Compact v&agrave; Hổ Vằn đ&atilde; mang lại hơn 20% doanh thu của ng&agrave;nh h&agrave;ng nước tăng lực trong 9 th&aacute;ng đầu năm 2020.</p> <p style="text-align: justify;">Nước tăng lực Hổ Vằn ra mắt v&agrave;o th&aacute;ng 1/2020 mang đến nhiều sự lựa chọn hơn cho người ti&ecirc;u d&ugrave;ng với nhiều hương vị đa dạng v&agrave; mở rộng danh mục nước tăng lực của MCH.</p> <p style="text-align: justify;">+ Chăm s&oacute;c c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; gia đ&igrave;nh (HPC): Ng&agrave;nh h&agrave;ng HPC đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p 385 tỷ đồng doanh thu thuần trong Qu&yacute; 3/2020 v&agrave; 879 tỷ đồng trong 9 th&aacute;ng đầu năm 2020.</p> <p style="text-align: justify;">Bột giặt &ldquo;Joins 2 trong 1&rdquo; ra mắt thị trường v&agrave;o đầu th&aacute;ng 9 gặt h&aacute;i c&aacute;c kết quả kinh doanh đầy hứa hẹn.</p> <p style="text-align: justify;">Dựa tr&ecirc;n việc giới thiệu những sản phẩm đầu ti&ecirc;n trong ng&agrave;nh h&agrave;ng HPC, Masan đặt mục ti&ecirc;u x&acirc;y dựng danh mục sản phẩm to&agrave;n diện trong ng&agrave;nh h&agrave;ng n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">+ C&aacute;c ng&agrave;nh h&agrave;ng kh&aacute;c: Bia tăng trưởng 57,8% trong Qu&yacute; 3/2020 v&agrave; 39,1% trong 9 th&aacute;ng đầu năm, nhờ v&agrave;o chiến dịch ra mắt của bia &ldquo;Red Ruby&rdquo; với nhận diện sản phẩm bắt mắt v&agrave; chiến dịch quảng c&aacute;o hiệu quả.</p> <p style="text-align: justify;">Đối với c&aacute;c sản phẩm xuất khẩu, doanh thu tăng vọt l&ecirc;n 35,2%, chủ yếu đến từ c&aacute;c sản phẩm caf&eacute; h&ograve;a tan v&agrave; bột ngũ cốc, gia vị v&agrave; thực phẩm tiện lợi. Doanh số caf&eacute; h&ograve;a tan v&agrave; bột ngũ cốc ở thị trường trong nước tăng 12,2%.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Động lực tăng trưởng lợi nhuận:</strong></p> <p style="text-align: justify;">Bi&ecirc;n lợi nhuận gộp: đạt mức 41,9% trong Qu&yacute; 3/2020 so với mức 40,9% trong Qu&yacute; 3/2019, tăng 1,0% do bi&ecirc;n lợi nhuận gộp trong ng&agrave;nh h&agrave;ng gia vị v&agrave; đồ uống được cải thiện.</p> <p style="text-align: justify;">Trong 9 th&aacute;ng đầu năm 2020, bi&ecirc;n lợi nhuận gộp kh&ocirc;ng đổi ở mức 40,7% so với c&ugrave;ng kỳ năm ngo&aacute;i, ngay cả sau khi bao gồm đ&oacute;ng g&oacute;p từ mảng HPC.</p> <p style="text-align: justify;">Bi&ecirc;n EBITDA: Sau c&aacute;c đầu tư chiến lược nhằm ra mắt c&aacute;c ph&aacute;t kiến mới v&agrave; quảng b&aacute; thương hiệu trong 6 th&aacute;ng đầu năm 2020, chi ph&iacute; SG&amp;A đ&atilde; giảm xuống trong Qu&yacute; 3/2020. Kết quả, EBITDA trong Qu&yacute; 3/2020 tăng trưởng 43,7% cao hơn tăng trưởng doanh thu. Nh&igrave;n chung, bi&ecirc;n EBITDA trong Qu&yacute; 3/2020 tăng 24,6%, cao hơn 2,0% so với Qu&yacute; 3/2019.</p> <p style="text-align: justify;">VinCommerce: Kế hoạch cải thiện hiệu quả hoạt động mang lại kết quả khi bi&ecirc;n EBITDA trong Qu&yacute; 3/2020 cải thiện 3,7% so với Qu&yacute; 3/2019, si&ecirc;u thị mini đạt tăng trưởng LFL 8,4% so với năm trước, lượng kh&aacute;ch si&ecirc;u thị bắt đầu phục hồi với tăng trưởng LFL h&oacute;a đơn/ng&agrave;y l&agrave; 9,3%&nbsp; so với qu&yacute; trước.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c kết quả doanh thu nổi bật của si&ecirc;u thị mini VinMart+:</strong></p> <p style="text-align: justify;">Doanh thu: doanh thu VinMart+ tăng 38,4% trong Qu&yacute; 3/2020 so với Qu&yacute; 3/2019, v&agrave; tăng 56,5% trong 9 th&aacute;ng đầu năm 2020 so với 9 th&aacute;ng đầu năm 2019 d&ugrave; đ&atilde; đ&oacute;ng cửa 421 cửa h&agrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Tăng trưởng doanh thu/m2 tr&ecirc;n cơ sở so s&aacute;nh tương đương (LFL) lần lượt l&agrave; 8,4% trong Qu&yacute; 3 v&agrave; 11,2% trong 9 th&aacute;ng đầu năm. Tăng trưởng LFL được th&uacute;c đẩy bởi gi&aacute; trị h&oacute;a đơn trung b&igrave;nh tăng trưởng 18,1% trong Qu&yacute; 3/2020, trong đ&oacute; c&aacute;c cửa h&agrave;ng tại TP.HCM c&oacute; mức tăng trưởng nhanh nhất - đạt 25,4%.</p> <p style="text-align: justify;">Nh&igrave;n chung, lượng kh&aacute;ch đến cửa h&agrave;ng giảm 7,9% trong Qu&yacute; 3/2020 do ảnh hưởng của c&aacute;c biện ph&aacute;p gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội đầu Qu&yacute; 3, tuy nhi&ecirc;n lượng kh&aacute;ch đến cửa h&agrave;ng tại c&aacute;c th&agrave;nh phố cấp 2 tăng 2,6% do t&aacute;c động của đại dịch &iacute;t r&otilde; n&eacute;t hơn tại khu vực n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">3 cửa h&agrave;ng với 3 m&ocirc; h&igrave;nh b&agrave;y tr&iacute; mới đ&atilde; được khai trương tại TPHCM v&agrave; H&agrave; Nội nằm cung cấp nhiều sản phẩm tươi sống hơn, n&acirc;ng cao trải nghiệm kh&aacute;ch h&agrave;ng, qua đ&oacute; gi&uacute;p thấu hiểu h&agrave;nh vi người ti&ecirc;u d&ugrave;ng v&agrave; mang đến h&igrave;nh thức trưng b&agrave;y cửa h&agrave;ng bắt mắt hơn cho đợt mở rộng tiếp theo.</p> <p style="text-align: justify;">Cập nhật t&igrave;nh h&igrave;nh hoạt động c&aacute;c khu vực: Kế hoạch cải thiện hiệu quả hoạt động, đặc biệt l&agrave; tại TPHCM đ&atilde; bắt đầu mang lại kết quả t&iacute;ch cực, tăng trưởng doanh thu/m2 tr&ecirc;n cơ sở so s&aacute;nh tương đương đạt 14,9% trong Qu&yacute; 3/2020 so với Qu&yacute; 3/2019, tăng 25,4% gi&aacute; trị h&oacute;a đơn trung b&igrave;nh, d&ugrave; lượng kh&aacute;ch đến cửa h&agrave;ng giảm 7,9% do ảnh hưởng của dịch Covid-19.</p> <p style="text-align: justify;">Quan trọng nhất, bi&ecirc;n EBITDA cấp cửa h&agrave;ng đ&atilde; cải thiện 4,9% đối với những cửa h&agrave;ng mở cửa trước năm 2019, tr&ecirc;n cơ sở so s&aacute;nh tương đương (LFL).</p> <p style="text-align: justify;">Tăng trưởng doanh thu/m2 tr&ecirc;n cơ sở so s&aacute;nh tương đương của H&agrave; Nội v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh phố cấp 1 (Đ&agrave; Nẵng, Cần Thơ v&agrave; Hải Ph&ograve;ng) tăng trưởng hơn 4%, trong khi tại c&aacute;c th&agrave;nh phố cấp 2 (&iacute;t bị ảnh hưởng nhất bởi dịch bệnh) doanh thu/m2 tr&ecirc;n cơ sở so s&aacute;nh tương đương tăng 15,7%.</p> <p style="text-align: justify;">Đối với c&aacute;c cửa h&agrave;ng tại H&agrave; Nội v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh phố cấp 1, với hơn 60% doanh thu đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o mảng si&ecirc;u thị mini, doanh thu/m2 đạt điểm h&ograve;a vốn hơn 7,5 triệu đồng/m2/th&aacute;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Mặc d&ugrave; c&oacute; sự cạnh tranh gay gắt, nhưng mức tăng trưởng doanh thu cao tại TPHCM v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh phố cấp 2 đ&atilde; c&ugrave;ng nhau đ&oacute;ng g&oacute;p 40% doanh thu của VinMart+ trong Qu&yacute; 3/2020, tạo đ&agrave; thuận lợi để hỗ trợ cho c&aacute;c mục ti&ecirc;u của cả năm 2020 v&agrave; xa hơn. Cửa h&agrave;ng với m&ocirc; h&igrave;nh b&agrave;y tr&iacute; mới ra mắt tại TPHCM v&agrave;o th&aacute;ng 8/2020 nhằm x&acirc;y dựng m&ocirc; h&igrave;nh cửa h&agrave;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng cho TPHCM trong thời gian tới.</p> <p style="text-align: justify;">Mở rộng mạng lưới cửa h&agrave;ng: Trong Qu&yacute; 3/2020, việc đ&oacute;ng cửa c&aacute;c cửa h&agrave;ng kh&ocirc;ng đạt lợi nhuận tiếp tục tăng: 276 cửa h&agrave;ng VinMart+ kh&ocirc;ng đạt lợi nhuận được đ&oacute;ng cửa, gần ph&acirc;n nửa trong đ&oacute; tại TPHCM.</p> <p style="text-align: justify;">Trong 9 th&aacute;ng đầu năm 2020, c&oacute; 57 cửa h&agrave;ng VinMart+ khai trương, trong khi c&oacute; 421 cửa h&agrave;ng đ&oacute;ng cửa. Hơn 80% số cửa h&agrave;ng đ&oacute;ng cửa đặt tại TPHCM v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh phố cấp 2 c&oacute; tỷ lệ doanh thu/m2 thấp hơn gần 50% so với mức y&ecirc;u cầu để đạt điểm h&ograve;a vốn tại cửa h&agrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Tổng mức thua lỗ EBITDA của c&aacute;c cửa h&agrave;ng bị đ&oacute;ng cửa l&agrave; 202 tỷ đồng trong 9 th&aacute;ng đầu năm 2020 v&agrave; khoản lỗ n&agrave;y kh&ocirc;ng xảy ra lại trong năm 2021.</p> <p style="text-align: justify;">Ban Điều H&agrave;nh đang điều chỉnh m&ocirc; h&igrave;nh hoạt động v&agrave; h&igrave;nh thức b&agrave;y tr&iacute; bằng việc khai trương c&aacute;c cửa h&agrave;ng th&iacute; điểm mới tại TPHCM v&agrave; H&agrave; Nội. C&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh th&iacute; điểm n&agrave;y sẽ được &aacute;p dụng khi mở cửa h&agrave;ng mới nhằm mang lại hiệu quả tốt hơn.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c kết quả doanh thu nổi bật của si&ecirc;u thị VinMart:</strong></p> <p style="text-align: justify;">Doanh thu: Doanh thu của VinMart trong Qu&yacute; 3/2020 tăng 5,4% so với Qu&yacute; 2/2020 v&igrave; lượng kh&aacute;ch đến si&ecirc;u thị đ&atilde; phục hồi. Tăng trưởng doanh thu / m2 đạt 8,3% so với qu&yacute; trước, chủ yếu nhờ v&agrave;o lượng kh&aacute;ch tăng 9,3%.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, doanh thu Qu&yacute; 3/2020 vẫn thấp hơn 15,8% so với Qu&yacute; 3/2019 do sự sụt giảm doanh số của c&aacute;c trung t&acirc;m thương mại thuộc Vincom Retail (VRE).</p> <p style="text-align: justify;">Hơn 95% doanh số sụt giảm l&agrave; do c&aacute;c si&ecirc;u thị VinMart thuộc VRE. Trước đ&acirc;y, c&aacute;c si&ecirc;u thị VinMart thuộc VRE đ&oacute;ng g&oacute;p 66% v&agrave;o tổng doanh số của VinMart. Trong Qu&yacute; 3/2020, con số n&agrave;y giảm c&ograve;n 56%.</p> <p style="text-align: justify;">Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu/m2 của c&aacute;c si&ecirc;u thị VinMart kh&ocirc;ng thuộc VRE tăng 1,3% trong Qu&yacute; 3 v&agrave; 4,1% trong 9 th&aacute;ng đầu năm 2020.</p> <p style="text-align: justify;">Gi&aacute; trị h&oacute;a đơn trung b&igrave;nh tăng 6,6% tr&ecirc;n cả nước, trong đ&oacute; H&agrave; Nội đạt mức tăng trưởng nhanh nhất với 15,8% trong Qu&yacute; 3/2020. Tuy nhi&ecirc;n, lượng kh&aacute;ch đến cửa h&agrave;ng giảm ở tất cả c&aacute;c v&ugrave;ng do c&aacute;c yếu tố như đ&atilde; đề cập ở tr&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Cập nhật t&igrave;nh h&igrave;nh c&aacute;c khu vực: Đ&oacute;ng g&oacute;p 48% tổng doanh thu của si&ecirc;u thị VinMart, khu vực H&agrave; Nội c&oacute; tăng trưởng doanh thu/m2 đạt 4,3% trong Qu&yacute; 3/2020, v&agrave; 6,5% trong 9 th&aacute;ng đầu năm 2020 nhờ v&agrave;o vị thế dẫn đầu của VinCommerce tại miền Bắc. TPHCM, c&aacute;c th&agrave;nh phố cấp 1 v&agrave; cấp 2 (những khu vực tập trung nhiều si&ecirc;u thị thuộc VRE hơn) c&oacute; mức tăng trưởng &acirc;m.</p> <p style="text-align: justify;">Mở rộng mạng lưới si&ecirc;u thị: Trong 9 th&aacute;ng đầu năm 2020 c&oacute; 1 si&ecirc;u thị mới được mở cửa v&agrave; c&oacute; 12 si&ecirc;u thị đ&oacute;ng cửa.&nbsp;Tương tự, những cửa h&agrave;ng n&agrave;y c&oacute; tỷ lệ doanh thu/m2 thấp hơn 50% so với mức y&ecirc;u cầu để đạt điểm h&ograve;a vốn tại cửa h&agrave;ng. Tổng mức thua lỗ EBITDA của c&aacute;c cửa h&agrave;ng đ&atilde; đ&oacute;ng cửa l&agrave; 37 tỷ đồng trong 9 th&aacute;ng đầu năm 2020.</p> <p style="text-align: justify;">Doanh số nh&atilde;n h&agrave;ng ri&ecirc;ng: Trong Qu&yacute; 3/2020, doanh thu b&aacute;n lẻ của c&aacute;c nh&atilde;n h&agrave;ng ri&ecirc;ng tại si&ecirc;u thị VinMart tăng 10,3% v&agrave; 11,3% tại cửa h&agrave;ng VinMart+. Nh&atilde;n h&agrave;ng ri&ecirc;ng cũng l&agrave; một trọng t&acirc;m của Ban Điều H&agrave;nh để tăng tốc trong 18 th&aacute;ng kế tiếp với mục ti&ecirc;u đ&oacute;ng g&oacute;p hơn 20% doanh thu trong d&agrave;i hạn.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận: VCM ghi nhận EBITDA &acirc;m 221 tỷ đồng hoặc bi&ecirc;n EBITDA (2,8%) trong Qu&yacute; 3/2020, cải thiện 3,7% so với Qu&yacute; 3/2019.</p> <p style="text-align: justify;">Tại cấp cửa h&agrave;ng hợp nhất, bi&ecirc;n lợi nhuận thương mại tổng hợp (bao gồm cả bi&ecirc;n lợi nhuận doanh thu tr&ecirc;n gi&aacute; vốn v&agrave; lợi nhuận ch&iacute;nh s&aacute;ch mua h&agrave;ng với c&aacute;c nh&agrave; ph&acirc;n phối) cải thiện 2,4% trong 9 th&aacute;ng đầu năm 2020 nhờ v&agrave;o việc quản l&yacute; chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i v&agrave; đ&agrave;m ph&aacute;n hiệu quả với nh&agrave; ph&acirc;n phối tốt hơn.</p> <p style="text-align: justify;">T&iacute;nh tr&ecirc;n tỷ lệ phần trăm doanh số, chi ph&iacute; hoạt động đ&atilde; giảm 1,3%, bao gồm cải thiện 0,6% trong chi ph&iacute; hoạt động từ cửa h&agrave;ng v&agrave; 0,7% trong chi ph&iacute; hoạt động từ c&aacute;c bộ phận hỗ trợ, dẫn đến mức tăng trưởng của cửa h&agrave;ng v&agrave; việc đ&oacute;ng cửa c&aacute;c cửa h&agrave;ng hoạt động kh&ocirc;ng hiệu quả kể từ đầu năm 2020.</p> <p style="text-align: justify;">Đối với tất cả c&aacute;c cửa h&agrave;ng VinMart+ mở cửa trước năm 2019, bi&ecirc;n EBITDA ở cấp cửa h&agrave;ng&nbsp; của to&agrave;n chuỗi dương trong Qu&yacute; 3/2020. Đối với VinMart, bi&ecirc;n EBITDA ở cấp cửa h&agrave;ng dương tại H&agrave; Nội.</p> <p style="text-align: justify;">MML: Doanh thu tăng trưởng 25%, lợi nhuận cải thiện 33% trong Qu&yacute; 3/2020; mở rộng sang thị trường thịt gia cầm th&ocirc;ng qua việc s&aacute;p nhập C&ocirc;ng ty 3F Việt.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Kết quả kinh doanh nổi bật Qu&yacute; 3/2020:</strong></p> <p style="text-align: justify;">Doanh thu: Doanh thu thuần Qu&yacute; 3/2020 tăng 23,3% đạt 4.210 tỷ đồng so với mức 3.363 tỷ đồng ở Qu&yacute; 3/2019.</p> <p style="text-align: justify;">Mảng trang trại v&agrave; thịt đạt 583 tỷ đồng doanh thu trong Qu&yacute; 3/2020, đ&oacute;ng g&oacute;p 14% tổng doanh thu hợp nhất của MML. EBITDA đạt 540 tỷ do mảng kinh doanh thịt t&iacute;ch hợp c&oacute; sự cải thiện lợi nhuận mạnh mẽ.&nbsp;Mảng thức ăn chăn nu&ocirc;i tiếp tục tối ưu h&oacute;a lợi nhuận th&ocirc;ng qua tối ưu c&aacute;c chi ph&iacute; hoạt động.</p> <p style="text-align: justify;">Bi&ecirc;n lợi nhuận gộp: đạt mức 17,9% trong Qu&yacute; 3/2020, tăng 100 điểm cơ bản so với mức 16,9% trong Qu&yacute; 3/2019. Sự cải thiện trong bi&ecirc;n lợi nhuận gộp của mảng trang trại v&agrave; thịt l&agrave; động lực ch&iacute;nh. Nh&igrave;n chung, trong 9 th&aacute;ng đầu năm 2020 bi&ecirc;n lợi nhuận gộp đạt 17,1%, tăng 20 điểm cơ bản so với 9 th&aacute;ng đầu năm 2019.</p> <p style="text-align: justify;">Bi&ecirc;n EBITDA: Lợi nhuận từ mảng thức ăn chăn nu&ocirc;i tiếp tục tạo ra d&ograve;ng tiền bi&ecirc;n EBITDA đạt 13,4% trong Qu&yacute; 3/2020, tăng 90 điểm cơ bản so với Qu&yacute; 2/2020 nhờ v&agrave;o nền tảng vận h&agrave;nh tinh gọn.</p> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;nh thịt (kh&ocirc;ng bao gồm thức ăn chăn nu&ocirc;i) đạt bi&ecirc;n EBITDA 11.0% trong Qu&yacute; 3/2020, tăng gần gấp đ&ocirc;i so với ~5.0% trong Qu&yacute; 2/2020, nhờ v&agrave;o bi&ecirc;n lợi nhuận gộp t&iacute;ch hợp mảng trang trại &ndash; thịt, cải thiện c&ocirc;ng suất chế biến v&agrave; chất lượng heo đầu v&agrave;o tốt hơn.</p> <p style="text-align: justify;">Nh&igrave;n chung, bi&ecirc;n EBITDA của MML đạt 12,5% trong Qu&yacute; 3/2020, cải thiện đ&aacute;ng kể so với mức 10,7% trong Qu&yacute; 2/2020.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Ng&agrave;nh thức ăn chăn nu&ocirc;i</strong></p> <p style="text-align: justify;">Doanh thu ng&agrave;nh thức ăn chăn nu&ocirc;i trong Qu&yacute; 3/2020 tăng 11% so với Qu&yacute; 3/2019 v&agrave; tăng 13% so với Qu&yacute; 2/2020, mảng thức ăn gia s&uacute;c v&agrave; gia cầm tăng trưởng doanh thu hơn 20% so với c&ugrave;ng kỳ năm trước (&ldquo;year-on-year&rdquo;).</p> <p style="text-align: justify;">Sản lượng thức ăn gia s&uacute;c trong Qu&yacute; 3/2020 tăng 25% so với Qu&yacute; 2/2020 v&agrave; 16% so với Qu&yacute; 3/2019, do người chăn nu&ocirc;i đang t&aacute;i đ&agrave;n heo trong bối cảnh gi&aacute; heo hơi đang dần phục hồi v&agrave; kỳ vọng dịch ASF được kiểm so&aacute;t.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, nếu dịch ASF xuất hiện trở lại với quy m&ocirc; lớn c&oacute; thể tạo ra sự biến động đ&aacute;ng kể đối với kết quả kết quả kinh doanh của ng&agrave;nh thức ăn chăn nu&ocirc;i trong 6-12 th&aacute;ng tới.</p> <p style="text-align: justify;">Sản lượng thức ăn gia cầm tăng 27% so với c&ugrave;ng kỳ năm trước v&agrave; tăng 13% so với qu&yacute; trước, do nhu cầu ti&ecirc;u thụ trứng/thịt g&agrave; gia tăng trong bối cảnh gi&aacute; thịt heo đang tăng cao.</p> <p style="text-align: justify;">Sản lượng thức ăn thủy sản giảm 6% so với c&ugrave;ng kỳ năm trước, nhưng tăng 6% so với qu&yacute; trước do nhu cầu xuất khẩu c&aacute; da trơn giảm do ảnh hưởng của Covid-19.</p> <p style="text-align: justify;">Mảng thức ăn chăn nu&ocirc;i đạt EBITDA 475 tỷ đồng, tăng 16% so với c&ugrave;ng kỳ năm trước v&agrave; bi&ecirc;n EBITDA hai chữ số ở mức 13,1% khi MML tiếp tục giảm chi ph&iacute; SG&amp;A. Bi&ecirc;n lợi nhuận gộp duy tr&igrave; kh&ocirc;ng đổi ở mức 17,4% so với c&ugrave;ng kỳ năm trước do đ&oacute;ng g&oacute;p của mảng thức ăn gia cầm cao hơn.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Ng&agrave;nh thịt</strong></p> <p style="text-align: justify;">Mảng thịt t&iacute;ch hợp (trang trại v&agrave; thịt) đạt doanh thu 583 tỷ đồng trong Qu&yacute; 3/2020, v&agrave; 1.638 tỷ đồng trong 9 th&aacute;ng đầu năm 2020. Doanh thu của mảng thịt n&oacute;i ri&ecirc;ng tăng 11% trong Qu&yacute; 3/2020 so với Qu&yacute; 2/2020, chủ yếu nhờ v&agrave;o tăng trưởng doanh số 27% của sản phẩm thịt m&aacute;t đ&oacute;ng g&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">T&iacute;nh đến cuối Qu&yacute; 3/2020, MEATDeli đ&atilde; được b&aacute;n tại 1,501 điểm b&aacute;n h&agrave;ng, tăng 252 điểm b&aacute;n h&agrave;ng so với cuối Qu&yacute; 2/2020, hiện diện tại hơn 1.100 cửa h&agrave;ng VinMart+ tại H&agrave; Nội v&agrave; TPHCM.</p> <p style="text-align: justify;">Trong Qu&yacute; 4/2020, MML v&agrave; VCM sẽ tập trung cải thiện SSSG của MEATDeli tại c&aacute;c điểm b&aacute;n h&agrave;ng n&agrave;y, với MEATDeli l&agrave; một &ldquo;sản phẩm chủ lực&rdquo; trong chiến lược tập trung v&agrave;o sản phẩm tươi sống của VCM.</p> <p style="text-align: justify;">MML tiếp tục ph&aacute;t triển danh mục thịt chế biến với sự ra đời của sản phẩm thịt m&aacute;t ướp sẵn trong nửa cuối năm 2020. Thịt m&aacute;t chế biến chiếm 7% doanh thu ng&agrave;nh thịt trong Qu&yacute; 3/2020, so với 5,5% trong Qu&yacute; 2/2020 v&agrave; đặt mục ti&ecirc;u đ&oacute;ng g&oacute;p 10% doanh thu trong Qu&yacute; 4/2020.</p> <p style="text-align: justify;">Nhờ v&agrave;o việc tối ưu c&ocirc;ng suất chế biến v&agrave; chất lượng heo đầu v&agrave;o tốt hơn v&agrave; bi&ecirc;n lợi nhuận t&iacute;ch hợp từ trang trại đến thịt, mảng trang trại &amp; thịt v&agrave;o Qu&yacute; 3/2020 ghi nhận lợi nhuận EBITDA 65 tỷ đồng trong Qu&yacute; 3/2020, bi&ecirc;n l&agrave; EBITDA 11,1% so với bi&ecirc;n EBITDA 5,0% hay lợi nhuận EBITDA ở mức 30 tỷ đồng trong Qu&yacute; 2/2020.</p> <p style="text-align: justify;">Do gi&aacute; heo hơi hiện nay đang ở mức cao, ban l&atilde;nh đạo đang t&igrave;m kiếm nhiều giải ph&aacute;p để giảm gi&aacute; heo hơi đầu v&agrave;o v&agrave; kỳ vọng c&aacute;c giải ph&aacute;p n&agrave;y sẽ ph&aacute;t huy hiệu quả trong Qu&yacute; 4/2020.</p> <p style="text-align: justify;">Trong th&aacute;ng 10/2020, MML kh&aacute;nh th&agrave;nh Tổ hợp chế biến thịt MEATDeli S&agrave;i G&ograve;n tại tỉnh Long An. Giai đoạn 1 của dự &aacute;n c&oacute; c&ocirc;ng suất 140.000 tấn thịt m&aacute;t mỗi năm, v&agrave; 15.000 tấn thịt chế biến như gi&ograve; lụa, ch&agrave; b&ocirc;ng, x&uacute;c x&iacute;ch&hellip;</p> <p style="text-align: justify;">3F VIỆT kỳ vọng đạt doanh thu 1.000 tỷ đồng v&agrave; đạt điểm h&ograve;a vốn EBITDA trong năm 2020.</p> <p style="text-align: justify;">Do giao dịch kết th&uacute;c v&agrave;o những th&aacute;ng cuối của năm 2020, ch&uacute;ng t&ocirc;i kỳ vọng t&aacute;c động từ việc hợp nhất 3F VIỆT sẽ thể hiện r&otilde; n&eacute;t từ năm 2021 trở đi.</p> <p style="text-align: justify;">MHT: Việc s&aacute;p nhập mảng kinh doanh vonfram của HCS mang đến tăng trưởng bền vững trong d&agrave;i hạn, thỏa thuận hợp t&aacute;c chiến lược với MMC sẽ th&uacute;c đẩy tầm nh&igrave;n của MHT để trở th&agrave;nh nền tảng vật liệu c&ocirc;ng nghiệp c&ocirc;ng nghệ cao to&agrave;n cầu</p> <p style="text-align: justify;">Doanh thu thuần tăng 38%: MHT đạt doanh thu thuần 5.073 tỷ đồng trong 9 th&aacute;ng đầu năm 2020, tăng 37,7% so với mức 3.685 tỷ đồng trong 9 th&aacute;ng đầu năm 2019.</p> <p style="text-align: justify;">Doanh thu vonfram cao hơn do s&aacute;p nhập mảng kinh doanh vonfram của HCS, b&ugrave; đắp một phần cho gi&aacute; thị trường thấp hơn.</p> <p style="text-align: justify;">Doanh thu đồng tăng do đ&atilde; xuất khẩu gần 62.000 tấn tinh quặng. Doanh thu florit giảm do lượng b&aacute;n ra thấp hơn v&igrave; đơn h&agrave;ng bị tr&igrave; ho&atilde;n v&agrave; gi&aacute; thị trường thấp.</p> <p style="text-align: justify;">EBITDA đạt 1.007 tỷ đồng: EBITDA giảm 35,9% trong 9 th&aacute;ng đầu năm 2020, phản &aacute;nh t&aacute;c động của gi&aacute; vonfram v&agrave; đồng b&aacute;n ra thấp hơn. Gi&aacute; vonfram vẫn bị ảnh hưởng bởi Covid-19.</p> <p style="text-align: justify;">Chi ph&iacute; đơn gi&aacute; vonfram ph&ugrave; hợp với 9 th&aacute;ng đầu năm 2019 mặc d&ugrave; h&agrave;m lượng quặng thấp hơn 5% v&agrave; tỷ&nbsp;lệ thu hồi thấp hơn 1%, phản &aacute;nh việc tiết kiệm chi ph&iacute; đ&atilde; được thực hiện tr&ecirc;n cơ sở h&agrave;ng năm. Chi ph&iacute; đơn gi&aacute; dự kiến sẽ giảm th&ecirc;m trong Qu&yacute; 4/2020.</p> <p style="text-align: justify;">Như đ&atilde; giải th&iacute;ch trong B&aacute;o c&aacute;o kết quả kinh doanh 6 th&aacute;ng đầu năm 2020, đồng đ&atilde; bị b&aacute;n lỗ do hợp đồng mua b&aacute;n đ&atilde; được k&yacute; v&agrave;o th&aacute;ng 5/2020 dựa tr&ecirc;n gi&aacute; trung b&igrave;nh của S&agrave;n giao dịch kim loại London (LME) v&agrave;o th&aacute;ng 4 sau khi nhận được giấy ph&eacute;p xuất khẩu từ Ch&iacute;nh phủ Việt Nam.</p> <p style="text-align: justify;">Ban Điều h&agrave;nh đ&atilde; chấp thuận c&aacute;c điều khoản hợp đồng do những bất ổn diễn ra tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới li&ecirc;n quan đến Covid-19 v&agrave; để tr&aacute;nh rủi ro sụt gi&aacute; hơn nữa, đồng thời chốt d&ograve;ng tiền để hỗ trợ việc mua lại mảng kinh doanh vonfram từ HCS v&agrave;o th&aacute;ng 6.</p> <p style="text-align: justify;">Chi ph&iacute; đơn gi&aacute; sản xuất florit cao hơn 3% so với năm ngo&aacute;i do h&agrave;m lượng quặng thấp hơn. Cho đến nay, chi ph&iacute; sản xuất gi&aacute; đồng thấp hơn 13% do h&agrave;m lượng quặng cao hơn.</p> <p style="text-align: justify;">Lợi nhuận thuần sau thuế đạt 68 tỷ đồng &ndash; 9 th&aacute;ng đầu năm 2020, MHT đạt lợi nhuận thuần sau thuế 68 tỷ đồng, giảm 405 tỷ đồng so với c&ugrave;ng kỳ năm ngo&aacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Khoản lỗ hoạt động trong Qu&yacute; 3/2020 được b&ugrave; đắp bởi sự điều chỉnh li&ecirc;n quan đến việc thực hiện PPA như một phần của việc s&aacute;p nhập HCS.</p> <p style="text-align: justify;">9 th&aacute;ng đầu năm 2019 cũng bao gồm khoản thu nhập một lần tương đương 987 tỷ đồng đến từ d&agrave;n xếp vụ kiện Jacobs.</p> <p style="text-align: justify;">TCB: B&aacute;o c&aacute;o lợi nhuận trước thuế tăng 18,9% đạt 10.711 tỷ đồng trong 9 th&aacute;ng đầu năm 2020 so với 9.006 tỷ đồng trong 9 th&aacute;ng đầu năm 2019.</p> <p style="text-align: justify;">Th&ocirc;ng tin chi tiết về kết quả t&agrave;i ch&iacute;nh năm của TCB sẽ được ng&acirc;n h&agrave;ng tr&igrave;nh b&agrave;y trong b&aacute;o c&aacute;o ri&ecirc;ng theo nghĩa vụ c&ocirc;ng bố th&ocirc;ng tin của TCB với vai tr&ograve; l&agrave; một c&ocirc;ng ty ni&ecirc;m yết.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Kết quả t&agrave;i ch&iacute;nh&nbsp; hợp nhất Qu&yacute; 3/2020 v&agrave; 9 th&aacute;ng đầu năm 2020</strong></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="815"> <tbody> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Tỷ đồng</strong></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><strong>3Q2020</strong></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><strong>3Q2019</strong></p> </td> <td style="width:77px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Tăng trưởng</strong></p> </td> <td style="width:69px;"> <p style="text-align: center;"><strong>9M2020</strong></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><strong>9M2019</strong></p> </td> <td style="width:73px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Tăng trưởng</strong></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Doanh thu thuần</strong></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><strong>20.214</strong></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><strong>8.968</strong></p> </td> <td style="width:77px;"> <p style="text-align: center;"><strong>125,4%</strong></p> </td> <td style="width:69px;"> <p style="text-align: center;"><strong>55.618</strong></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><strong>26.378</strong></p> </td> <td style="width:73px;"> <p style="text-align: center;"><strong>110,8%</strong></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;"> <p style="margin-left: 8.1pt; text-align: center;"><em>Masan Consumer Holdings</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>6.084</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>4.610</em></p> </td> <td style="width:77px;"> <p style="text-align: center;"><em>32,0%</em></p> </td> <td style="width:69px;"> <p style="text-align: center;"><em>16.359</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>12.589</em></p> </td> <td style="width:73px;"> <p style="text-align: center;"><em>29,9%</em></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;"> <p style="margin-left: 8.1pt; text-align: center;"><em>VinCommerce</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>7.864</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>na</em></p> </td> <td style="width:77px;"> <p style="text-align: center;"><em>na</em></p> </td> <td style="width:69px;"> <p style="text-align: center;"><em>23.678</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>na</em></p> </td> <td style="width:73px;"> <p style="text-align: center;"><em>na</em></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;"> <p style="margin-left: 8.1pt; text-align: center;"><em>Masan MEATLife&nbsp; </em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>4.210</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>3.363</em></p> </td> <td style="width:77px;"> <p style="text-align: center;"><em>25,2%</em></p> </td> <td style="width:69px;"> <p style="text-align: center;"><em>11.412</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>10.104</em></p> </td> <td style="width:73px;"> <p style="text-align: center;"><em>12,9%</em></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;"> <p style="margin-left: 8.1pt; text-align: center;"><em>Masan High-Tech Materials</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>2.503</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>995</em></p> </td> <td style="width:77px;"> <p style="text-align: center;"><em>151,6%</em></p> </td> <td style="width:69px;"> <p style="text-align: center;"><em>5.073</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>3.685</em></p> </td> <td style="width:73px;"> <p style="text-align: center;"><em>37,7%</em></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;height:11px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:67px;height:11px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:67px;height:11px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:77px;height:11px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:69px;height:11px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:67px;height:11px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:73px;height:11px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Lợi nhuận gộp</strong></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><strong>4.818</strong></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><strong>2.432</strong></p> </td> <td style="width:77px;"> <p style="text-align: center;"><strong>98,1%</strong></p> </td> <td style="width:69px;"> <p style="text-align: center;"><strong>12.647</strong></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><strong>7.562</strong></p> </td> <td style="width:73px;"> <p style="text-align: center;"><strong>67,2%</strong></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;"> <p style="margin-left: 8.1pt; text-align: center;"><em>Masan Consumer Holdings</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>2.549</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>1.887</em></p> </td> <td style="width:77px;"> <p style="text-align: center;"><em>35,1%</em></p> </td> <td style="width:69px;"> <p style="text-align: center;"><em>6.663</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>5.137</em></p> </td> <td style="width:73px;"> <p style="text-align: center;"><em>29,7%</em></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;"> <p style="margin-left: 8.1pt; text-align: center;"><em>VinCommerce</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>1.400</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>na</em></p> </td> <td style="width:77px;"> <p style="text-align: center;"><em>na</em></p> </td> <td style="width:69px;"> <p style="text-align: center;"><em>3.854</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>na</em></p> </td> <td style="width:73px;"> <p style="text-align: center;"><em>na</em></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;"> <p style="margin-left: 8.1pt; text-align: center;"><em>Masan MEATLife&nbsp; </em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>755</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>567</em></p> </td> <td style="width:77px;"> <p style="text-align: center;"><em>33,2%</em></p> </td> <td style="width:69px;"> <p style="text-align: center;"><em>1.954</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>1.711</em></p> </td> <td style="width:73px;"> <p style="text-align: center;"><em>14,2%</em></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;"> <p style="margin-left: 7.75pt; text-align: center;"><em>Masan High-Tech Materials</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>98</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>(35)</em></p> </td> <td style="width:77px;"> <p style="text-align: center;"><em>(380.0)%</em></p> </td> <td style="width:69px;"> <p style="text-align: center;"><em>183</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>676</em></p> </td> <td style="width:73px;"> <p style="text-align: center;"><em>(72,9)%</em></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;height:11px;"> <p style="margin-left: 7.75pt; text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:67px;height:11px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:67px;height:11px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:77px;height:11px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:69px;height:11px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:67px;height:11px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:73px;height:11px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Bi&ecirc;n lợi nhuận gộp</strong></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><strong>23,8%</strong></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><strong>27,1%</strong></p> </td> <td style="width:77px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:69px;"> <p style="text-align: center;"><strong>22,8% </strong></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><strong>28,7% </strong></p> </td> <td style="width:73px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;"> <p style="margin-left: 7.75pt; text-align: center;"><em>Masan Consumer Holdings</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>41,9%</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>40,9%</em></p> </td> <td style="width:77px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:69px;"> <p style="text-align: center;"><em>40,7% </em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>40,8% </em></p> </td> <td style="width:73px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;"> <p style="margin-left: 7.75pt; text-align: center;"><em>VinCommerce</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>17,8%</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>na</em></p> </td> <td style="width:77px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:69px;"> <p style="text-align: center;"><em>16,3% </em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>Na</em></p> </td> <td style="width:73px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;"> <p style="margin-left: 7.75pt; text-align: center;"><em>Masan MEATLife&nbsp; </em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>17,9%</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>16,9%</em></p> </td> <td style="width:77px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:69px;"> <p style="text-align: center;"><em>17,1% </em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>16,9% </em></p> </td> <td style="width:73px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;"> <p style="margin-left: 7.75pt; text-align: center;"><em>Masan High-Tech Materials</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>3,9%</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>(3,5)%</em></p> </td> <td style="width:77px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:69px;"> <p style="text-align: center;"><em>3,6%</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>18,3% </em></p> </td> <td style="width:73px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;height:12px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:67px;height:12px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:67px;height:12px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:77px;height:12px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:69px;height:12px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:67px;height:12px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:73px;height:12px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;"> <p style="text-align: center;"><strong>SG&amp;A</strong><a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><strong><strong>[2]</strong></strong></a></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><strong>(4.166)</strong></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><strong>(1.536)</strong></p> </td> <td style="width:77px;"> <p style="text-align: center;"><strong>171,2% </strong></p> </td> <td style="width:69px;"> <p style="text-align: center;"><strong>(12.150)</strong></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><strong>(4.280)</strong></p> </td> <td style="width:73px;"> <p style="text-align: center;"><strong>183,9%</strong></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;"> <p style="margin-left: 8.1pt; text-align: center;"><em>Masan Consumer Holdings</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>(1.320)</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>(1.069)</em></p> </td> <td style="width:77px;"> <p style="text-align: center;"><em>23,5% </em></p> </td> <td style="width:69px;"> <p style="text-align: center;"><em>(3.603)</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>(2.906)</em></p> </td> <td style="width:73px;"> <p style="text-align: center;"><em>24,0%</em></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;"> <p style="margin-left: 8.1pt; text-align: center;"><em>VinCommerce</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>(2.129)</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>na</em></p> </td> <td style="width:77px;"> <p style="text-align: center;"><em>na</em></p> </td> <td style="width:69px;"> <p style="text-align: center;"><em>(6.505)</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>Na</em></p> </td> <td style="width:73px;"> <p style="text-align: center;"><em>na</em></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;"> <p style="margin-left: 8.1pt; text-align: center;"><em>Masan MEATLife&nbsp; </em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>(412)</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>(358)</em></p> </td> <td style="width:77px;"> <p style="text-align: center;"><em>15,1% </em></p> </td> <td style="width:69px;"> <p style="text-align: center;"><em>(1.245)</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>(1.053)</em></p> </td> <td style="width:73px;"> <p style="text-align: center;"><em>18,2%</em></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;"> <p style="margin-left: 8.1pt; text-align: center;"><em>Masan High-Tech Materials<sup>5</sup></em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>(254)</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>(58)</em></p> </td> <td style="width:77px;"> <p style="text-align: center;"><em>337,9% </em></p> </td> <td style="width:69px;"> <p style="text-align: center;"><em>(408)</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>(158)</em></p> </td> <td style="width:73px;"> <p style="text-align: center;"><em>158,2%</em></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;height:12px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:67px;height:12px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:67px;height:12px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:77px;height:12px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:69px;height:12px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:67px;height:12px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:73px;height:12px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;"> <p style="text-align: center;"><strong>% chi ph&iacute; SG&amp;A tr&ecirc;n doanh thu</strong></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><strong>20,6%</strong></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><strong>17,1%</strong></p> </td> <td style="width:77px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:69px;"> <p style="text-align: center;"><strong>21,8%</strong></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><strong>16,2%</strong></p> </td> <td style="width:73px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;"> <p style="margin-left: 7.75pt; text-align: center;"><em>Masan Consumer Holdings</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>21,7%</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>23,2%</em></p> </td> <td style="width:77px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:69px;"> <p style="text-align: center;"><em>22,0%</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>23,1%</em></p> </td> <td style="width:73px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;"> <p style="margin-left: 7.75pt; text-align: center;"><em>VinCommerce</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>27,1%</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>na</em></p> </td> <td style="width:77px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:69px;"> <p style="text-align: center;"><em>27,5%</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>Na</em></p> </td> <td style="width:73px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;"> <p style="margin-left: 7.75pt; text-align: center;"><em>Masan MEATLife&nbsp; </em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>9,8%</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>10,7%</em></p> </td> <td style="width:77px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:69px;"> <p style="text-align: center;"><em>10,9%</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>10,4%</em></p> </td> <td style="width:73px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;height:5px;"> <p style="margin-left: 7.75pt; text-align: center;"><em>Masan High-Tech Materials</em></p> </td> <td style="width:67px;height:5px;"> <p style="text-align: center;"><em>10,1%</em></p> </td> <td style="width:67px;height:5px;"> <p style="text-align: center;"><em>5,9%</em></p> </td> <td style="width:77px;height:5px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:69px;height:5px;"> <p style="text-align: center;"><em>8,0%</em></p> </td> <td style="width:67px;height:5px;"> <p style="text-align: center;"><em>4,3%</em></p> </td> <td style="width:73px;height:5px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;height:12px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:67px;height:12px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:67px;height:12px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:77px;height:12px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:69px;height:12px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:67px;height:12px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:73px;height:12px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Lợi nhuận từ c&ocirc;ng ty li&ecirc;n kết</strong></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><strong>677</strong></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><strong>552</strong></p> </td> <td style="width:77px;"> <p style="text-align: center;"><strong>22,6%</strong></p> </td> <td style="width:69px;"> <p style="text-align: center;"><strong>1.809</strong></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><strong>1.532</strong></p> </td> <td style="width:73px;"> <p style="text-align: center;"><strong>18,1%</strong></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Khấu hao v&agrave; ph&acirc;n bổ</strong></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><strong>1,347</strong></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><strong>768</strong></p> </td> <td style="width:77px;"> <p style="text-align: center;"><strong>75,4%</strong></p> </td> <td style="width:69px;"> <p style="text-align: center;"><strong>4.032</strong></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><strong>2.286</strong></p> </td> <td style="width:73px;"> <p style="text-align: center;"><strong>76,4%</strong></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;"> <p style="text-align: center;"><strong>EBITDA</strong><a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><strong><strong>[3]</strong></strong></a></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><strong>2.767</strong></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><strong>2.216</strong></p> </td> <td style="width:77px;"> <p style="text-align: center;"><strong>24,9%</strong></p> </td> <td style="width:69px;"> <p style="text-align: center;"><strong>6.463</strong></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><strong>7.100</strong></p> </td> <td style="width:73px;"> <p style="text-align: center;"><strong>-9,0%</strong></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;"> <p style="margin-left: 8.1pt; text-align: center;"><em>Masan Consumer Holdings</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>1.499</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>1.044</em></p> </td> <td style="width:77px;"> <p style="text-align: center;"><em>43,6%</em></p> </td> <td style="width:69px;"> <p style="text-align: center;"><em>3.819</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>2.913</em></p> </td> <td style="width:73px;"> <p style="text-align: center;"><em>31,1%</em></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;height:14px;"> <p style="margin-left: 8.1pt; text-align: center;"><em>VinCommerce</em></p> </td> <td style="width:67px;height:14px;"> <p style="text-align: center;"><em>(221)</em></p> </td> <td style="width:67px;height:14px;"> <p style="text-align: center;"><em>Na</em></p> </td> <td style="width:77px;height:14px;"> <p style="text-align: center;"><em>Na</em></p> </td> <td style="width:69px;height:14px;"> <p style="text-align: center;"><em>(1.272)</em></p> </td> <td style="width:67px;height:14px;"> <p style="text-align: center;"><em>Na</em></p> </td> <td style="width:73px;height:14px;"> <p style="text-align: center;"><em>Na</em></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;height:14px;"> <p style="margin-left: 8.1pt; text-align: center;"><em>Masan MEATLife&nbsp; </em></p> </td> <td style="width:67px;height:14px;"> <p style="text-align: center;"><em>540</em></p> </td> <td style="width:67px;height:14px;"> <p style="text-align: center;"><em>407</em></p> </td> <td style="width:77px;height:14px;"> <p style="text-align: center;"><em>32,7%</em></p> </td> <td style="width:69px;height:14px;"> <p style="text-align: center;"><em>1.308</em></p> </td> <td style="width:67px;height:14px;"> <p style="text-align: center;"><em>1.229</em></p> </td> <td style="width:73px;height:14px;"> <p style="text-align: center;"><em>6,4%</em></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;height:18px;"> <p style="margin-left: 8.1pt; text-align: center;"><em>Masan High-Tech Materials</em></p> </td> <td style="width:67px;height:18px;"> <p style="text-align: center;"><em>367</em></p> </td> <td style="width:67px;height:18px;"> <p style="text-align: center;"><em>262</em></p> </td> <td style="width:77px;height:18px;"> <p style="text-align: center;"><em>40,1%</em></p> </td> <td style="width:69px;height:18px;"> <p style="text-align: center;"><em>1.007</em></p> </td> <td style="width:67px;height:18px;"> <p style="text-align: center;"><em>1.571</em></p> </td> <td style="width:73px;height:18px;"> <p style="text-align: center;"><em>(35,9)%</em></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;"> <p style="margin-left: 8.1pt; text-align: center;"><em>Đ&oacute;ng g&oacute;p từ Techcombank</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>677</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>542</em></p> </td> <td style="width:77px;"> <p style="text-align: center;"><em>23,4%</em></p> </td> <td style="width:69px;"> <p style="text-align: center;"><em>1.809</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>1.514</em></p> </td> <td style="width:73px;"> <p style="text-align: center;"><em>19,0%</em></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;height:12px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:67px;height:12px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:67px;height:12px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:77px;height:12px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:69px;height:12px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:67px;height:12px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:73px;height:12px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Bi&ecirc;n EBITDA</strong></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><strong>13,7%</strong></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><strong>24,7%</strong></p> </td> <td style="width:77px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:69px;"> <p style="text-align: center;"><strong>11,6%</strong></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><strong>26,9%</strong></p> </td> <td style="width:73px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;"> <p style="margin-left: 8.1pt; text-align: center;"><em>Masan Consumer Holdings</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>24,6%</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>22,6%</em></p> </td> <td style="width:77px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:69px;"> <p style="text-align: center;"><em>23,3%</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>23,1%</em></p> </td> <td style="width:73px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;"> <p style="margin-left: 8.1pt; text-align: center;"><em>VinCommerce</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>(2,8)%</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>na</em></p> </td> <td style="width:77px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:69px;"> <p style="text-align: center;"><em>(5,4)%</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>Na</em></p> </td> <td style="width:73px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;"> <p style="margin-left: 8.1pt; text-align: center;"><em>Masan MEATLife&nbsp; </em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>12,8%</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>12,1%</em></p> </td> <td style="width:77px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:69px;"> <p style="text-align: center;"><em>11,5%</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>12,2%</em></p> </td> <td style="width:73px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;"> <p style="margin-left: 8.1pt; text-align: center;"><em>Masan High-Tech Materials</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>14,7%</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>26,4%</em></p> </td> <td style="width:77px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:69px;"> <p style="text-align: center;"><em>19,8%</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>42,6%</em></p> </td> <td style="width:73px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;height:12px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:67px;height:12px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:67px;height:12px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:77px;height:12px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:69px;height:12px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:67px;height:12px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:73px;height:12px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Lợi nhuận/(chi ph&iacute;) t&agrave;i ch&iacute;nh thuần</strong><a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title=""><strong><strong>[4]</strong></strong></a></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><strong>(1.118)</strong></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><strong>197</strong></p> </td> <td style="width:77px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:69px;"> <p style="text-align: center;"><strong>(1.883)</strong></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><strong>(730)</strong></p> </td> <td style="width:73px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;"> <p style="margin-left: 7.75pt; text-align: center;"><em>Thu nhập t&agrave;i ch&iacute;nh</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>159 </em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>791 </em></p> </td> <td style="width:77px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:69px;"> <p style="text-align: center;"><em>1.253</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>950 </em></p> </td> <td style="width:73px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;"> <p style="margin-left: 7.75pt; text-align: center;"><em>Chi ph&iacute; t&agrave;i ch&iacute;nh</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>(1.277)</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>(595)</em></p> </td> <td style="width:77px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:69px;"> <p style="text-align: center;"><em>(3.136)</em></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><em>(1.681)</em></p> </td> <td style="width:73px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;height:12px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:67px;height:12px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:67px;height:12px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:77px;height:12px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:69px;height:12px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:67px;height:12px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:73px;height:12px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Chi ph&iacute; kh&aacute;c<sup>5</sup></strong></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><strong>890 </strong></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><strong>1.022</strong></p> </td> <td style="width:77px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:69px;"> <p style="text-align: center;"><strong>902</strong></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><strong>1.001</strong></p> </td> <td style="width:73px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Thuế TNDN</strong></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><strong>(128)</strong></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><strong>(242)</strong></p> </td> <td style="width:77px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:69px;"> <p style="text-align: center;"><strong>(541)</strong></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><strong>(467)</strong></p> </td> <td style="width:73px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;height:5px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:67px;height:5px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:67px;height:5px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:77px;height:5px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:69px;height:5px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:67px;height:5px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:73px;height:5px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;"> <p style="text-align: center;">Lợi nhuận thuần sau thuế</p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;">973</p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;">2.425</p> </td> <td style="width:77px;"> <p style="text-align: center;">(59,9)%</p> </td> <td style="width:69px;"> <p style="text-align: center;">811</p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;">4.616</p> </td> <td style="width:73px;"> <p style="text-align: center;">(82,4)%</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;"> <p style="text-align: center;">Lợi nhuận thuần sau thuế ph&acirc;n bổ cho cổ đ&ocirc;ng c&ocirc;ng ty</p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;">852</p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;">2.228</p> </td> <td style="width:77px;"> <p style="text-align: center;">(61,8)%</p> </td> <td style="width:69px;"> <p style="text-align: center;">969</p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;">4.110</p> </td> <td style="width:73px;"> <p style="text-align: center;">(76,4)%</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:234px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Lợi nhuận r&ograve;ng tiền mặt sau thuế</strong><a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title=""><strong><strong>[5]</strong></strong></a></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;"><strong>33</strong></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;">2.228</p> </td> <td style="width:77px;"> <p style="text-align: center;"><strong>(98,5)%</strong></p> </td> <td style="width:69px;"> <p style="text-align: center;"><strong>150</strong></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: center;">4.110</p> </td> <td style="width:73px;"> <p style="text-align: center;"><strong>(96,4)%</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><strong><u>Bảng c&acirc;n đối kế to&aacute;n nổi bật<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title=""><strong><u>[6]</u></strong></a></u></strong></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="780"> <tbody> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:408px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Tỷ đồng</strong></p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;"><strong>3Q2020</strong></p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;"><strong>FY2019</strong></p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;"><strong>FY2018</strong></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:408px;"> <p style="text-align: center;"><a name="_Ref46931987"><strong>Tiền v&agrave; c&aacute;c khoản tương đương tiền</strong></a><a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title=""><strong><strong>[7]</strong></strong></a></p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;"><strong>5.903</strong></p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;"><strong>7.585</strong></p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;"><strong>4.962</strong></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:408px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Nợ vay</strong></p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;"><strong>53.586</strong></p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;"><strong>30.016</strong></p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;"><strong>21.995</strong></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:408px;"> <p style="margin-left: 8.1pt; text-align: center;">Nợ vay ngắn hạn</p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;">21.759</p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;">18.340</p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;">9.244</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:408px;"> <p style="margin-left: 8.1pt; text-align: center;">Nợ vay d&agrave;i hạn</p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;">31.827</p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;">11.676</p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;">12.752</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:408px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:408px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Tổng t&agrave;i sản</strong></p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;"><strong>109.265</strong></p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;"><strong>97.297</strong></p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;"><strong>64.579</strong></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:408px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Tổng vốn sở hữu</strong></p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;"><strong>28.596</strong></p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;"><strong>51.888</strong></p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;"><strong>34.080</strong></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:408px;"> <p style="margin-left: 8.1pt; text-align: center;">Tổng vốn sở hữu kh&ocirc;ng t&iacute;nh cổ đ&ocirc;ng thiểu số</p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;">20.561</p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;">42.780</p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;">29.487</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:408px;"> <p style="margin-left: 8.1pt; text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:408px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Số lượng cổ phiếu đang ph&aacute;t h&agrave;nh (triệu cổ phiếu)</strong></p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;"><strong>1.175</strong></p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;"><strong>1.169</strong></p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;"><strong>1.163</strong></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:408px;"> <p style="margin-left: 8.1pt; text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><strong><u>C&aacute;c chỉ số t&agrave;i ch&iacute;nh ti&ecirc;u biểu<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title=""><strong><u>[8]</u></strong></a></u></strong></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="780"> <tbody> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:408px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Tỷ đồng</strong></p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;"><strong>3Q2020</strong></p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;"><strong>FY2019</strong></p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;"><strong>FY2018</strong></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:408px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Nợ vay/EBITDA</strong><a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title=""><strong><strong>[9]</strong></strong></a></p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;"><strong>4,5x</strong></p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;"><strong>1,4x</strong></p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;"><strong>1,6x</strong></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:408px;"> <p style="text-align: center;"><strong>ROAA</strong></p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;"><strong>2%</strong></p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;"><strong>9%</strong></p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;"><strong>9%</strong></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:408px;"> <p style="text-align: center;"><strong>ROAE</strong></p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;"><strong>8%</strong></p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;"><strong>18%</strong></p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;"><strong>22%</strong></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:408px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:408px;"> <p style="text-align: center;"><strong>FFO</strong><a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title=""><strong><strong>[10]</strong></strong></a><strong>/Nợ vay</strong></p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;"><strong>10%</strong></p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;"><strong>21%</strong></p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;"><strong>24%</strong></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:408px;height:5px;"> <p style="text-align: center;"><strong>FCF</strong><a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title=""><strong><strong>[11]</strong></strong></a></p> </td> <td style="width:72px;height:5px;"> <p style="text-align: center;"><strong>4.813</strong></p> </td> <td style="width:72px;height:5px;"> <p style="text-align: center;"><strong>3.813</strong></p> </td> <td style="width:72px;height:5px;"> <p style="text-align: center;"><strong>4.622 </strong></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:408px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:408px;"> <p style="text-align: center;"><strong>V&ograve;ng quay tiền mặt</strong></p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;"><strong>51</strong></p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;"><strong>71</strong></p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;"><strong>43</strong></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:408px;"> <p style="text-align: center;">Số ng&agrave;y tồn kho<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a></p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;">76</p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;">82</p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;">60</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:408px;"> <p style="margin-left: 8.1pt; text-align: center;"><a name="_Ref528159817">Số ng&agrave;y phải thu</a><a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a></p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;">8</p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;">6</p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;">10</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:408px;"> <p style="margin-left: 8.1pt; text-align: center;">Số ng&agrave;y phải trả</p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;">33</p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;">17</p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;">27</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:408px;"> <p style="margin-left: 8.1pt; text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:408px;"> <p style="text-align: center;"><strong>CAPEX</strong></p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;"><strong>(2.613)</strong></p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;"><strong>(4.163)</strong></p> </td> <td style="width:72px;"> <p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;(2.638)</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><strong><u>Ph&acirc;n t&iacute;ch hoạt động kinh doanh theo từng lĩnh vực</u></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><u>MCH </u></strong></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="758"> <tbody> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:192px;height:20px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Tỷ đồng</strong></p> </td> <td style="width:72px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:71px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:67px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:18px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:18px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:84px;height:20px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Tăng trưởng Q3/2020 </strong></p> </td> <td style="width:84px;height:20px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Tăng trưởng 9 th&aacute;ng đầu năm </strong></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:192px;height:20px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Doanh thu thuần</strong> <a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title=""><strong><strong>[14]</strong></strong></a></p> </td> <td style="width:72px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:71px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:67px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:18px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:18px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:84px;height:20px;"> <p style="text-align: center;"><strong>32,0% </strong></p> </td> <td style="width:84px;height:20px;"> <p style="text-align: center;"><strong>29,9% </strong></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:192px;height:20px;"> <p style="margin-left: 8.1pt; text-align: center;">Gia vị</p> </td> <td style="width:72px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:71px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:67px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:18px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:18px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:84px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">26,1%</p> </td> <td style="width:84px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">14,3%</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:192px;height:20px;"> <p style="margin-left: 8.1pt; text-align: center;">Thực phẩm tiện lợi <a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a></p> </td> <td style="width:72px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:71px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:67px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:18px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:18px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:84px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">27,5%</p> </td> <td style="width:84px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">41,3%</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:192px;height:20px;"> <p style="margin-left: 8.1pt; text-align: center;">Thịt chế biến</p> </td> <td style="width:72px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:71px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:67px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:18px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:18px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:84px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">77,0%</p> </td> <td style="width:84px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">120,7%</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:192px;height:20px;"> <p style="margin-left: 8.1pt; text-align: center;">Thức uống (Kh&ocirc;ng cồn)</p> </td> <td style="width:72px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:71px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:67px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:18px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:18px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:84px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">6,6%</p> </td> <td style="width:84px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">8,5%</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:192px;height:20px;"> <p style="margin-left: 8.1pt; text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:72px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:71px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:67px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:18px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:18px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:84px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:84px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:192px;height:20px;"> <p style="margin-left: 8.1pt; text-align: center;"><strong>Lợi nhuận gộp</strong></p> </td> <td style="width:72px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:71px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:67px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:18px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:18px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:84px;height:20px;"> <p style="text-align: center;"><strong>35,1% </strong></p> </td> <td style="width:84px;height:20px;"> <p style="text-align: center;"><strong>29,7% </strong></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:192px;height:20px;"> <p style="margin-left: 8.1pt; text-align: center;"><strong>EBITDA</strong></p> </td> <td style="width:72px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:71px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:67px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:18px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:18px;height:20px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:84px;height:20px;"> <p style="text-align: center;"><strong>44,9% </strong></p> </td> <td style="width:84px;height:20px;"> <p style="text-align: center;"><strong>31,6% </strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><strong><u>VCM</u></strong></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width: 55.56%; height: 15px; text-align: center;">&nbsp;</td> <td style="width:2.9%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:10.4%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:10.4%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">9M2020</p> </td> <td style="width:10.4%;height:15px;"> <p style="text-align: center;"><strong>FY2019</strong></p> </td> <td style="width:10.36%;height:15px;"> <p style="text-align: center;"><strong>FY2018</strong></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:55.56%;height:15px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Số lượng cửa h&agrave;ng v&agrave;o cuối kỳ</strong></p> </td> <td style="width:2.9%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:10.4%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:10.4%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">2.646</p> </td> <td style="width:10.4%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">3.022</p> </td> <td style="width:10.36%;height:15px;"> <p style="text-align: center;"><strong>1.806</strong></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:55.56%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp; VinMart</p> </td> <td style="width:2.9%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:10.4%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:10.4%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">122</p> </td> <td style="width:10.4%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">133</p> </td> <td style="width:10.36%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">106</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:55.56%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp; VinMart+</p> </td> <td style="width:2.9%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:10.4%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:10.4%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">2.524</p> </td> <td style="width:10.4%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">2.888</p> </td> <td style="width:10.36%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">1.700</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:55.56%;height:15px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Cửa h&agrave;ng mới</strong></p> </td> <td style="width:2.9%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:10.4%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:10.4%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:10.4%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:10.36%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:55.56%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp; VinMart</p> </td> <td style="width:2.9%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:10.4%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:10.4%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">1</p> </td> <td style="width:10.4%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">29</p> </td> <td style="width:10.36%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:55.56%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp; VinMart+</p> </td> <td style="width:2.9%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:10.4%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:10.4%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">57</p> </td> <td style="width:10.4%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">1.240</p> </td> <td style="width:10.36%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:55.52%;height:15px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Những kết quả B2C nổi bật</strong></p> </td> <td style="width:2.9%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:10.4%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">3Q2020</p> </td> <td style="width:10.4%;height:15px;"> <p style="text-align: center;"><strong>3Q2019</strong></p> </td> <td style="width:10.4%;height:15px;"> <p style="text-align: center;"><strong>9M2020</strong></p> </td> <td style="width:10.38%;height:15px;"> <p style="text-align: center;"><strong>9M2019</strong></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:55.52%;height:15px;"> <p style="text-align: center;"><a name="_Ref46780958"><strong>Tăng trưởng LFL</strong></a><a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title=""><strong><strong>[16]</strong></strong></a><strong> dựa tr&ecirc;n doanh thu/m<sup>2</sup></strong></p> </td> <td style="width:2.9%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:10.4%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:10.4%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:10.4%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:10.38%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:55.52%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp; VinMart</p> </td> <td style="width:2.9%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:10.4%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">(15,8)%</p> </td> <td style="width:10.4%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:10.4%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">(14,2)%</p> </td> <td style="width:10.38%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:55.52%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp; VinMart+</p> </td> <td style="width:2.9%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:10.4%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">8,4%</p> </td> <td style="width:10.4%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:10.4%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">11,2%</p> </td> <td style="width:10.38%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:55.52%;height:15px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Bi&ecirc;n EBITDA</strong></p> </td> <td style="width:2.9%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:10.4%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">(2,8)%</p> </td> <td style="width:10.4%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">(6,6)%</p> </td> <td style="width:10.4%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">(5,4)%</p> </td> <td style="width:10.38%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">(7,6)%</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><strong><u>MHT</u></strong></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:31.68%;height:15px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Gi&aacute; h&agrave;ng h&oacute;a trung b&igrave;nh</strong> <a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title=""><strong><strong>[17]</strong></strong></a></p> </td> <td style="width:12.88%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">ĐVT</p> </td> <td style="width:10.88%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">Trung b&igrave;nh</p> <p style="text-align: center;">9M2020</p> </td> <td style="width:10.9%;height:15px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Trung b&igrave;nh</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>9M2019</strong></p> </td> <td style="width:10.9%;height:15px;"> <p style="margin-left: -7.6pt; text-align: center;"><strong>% thay đổi</strong></p> </td> <td style="width:11.88%;height:15px;"> <p style="text-align: center;"><br /> 30.09.20</p> </td> <td style="width:10.88%;height:15px;"> <p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;<br /> 30.09.19</strong></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:31.68%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">Gi&aacute; APT Ch&acirc;u &Acirc;u mức thấp</p> </td> <td style="width:12.88%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">USD/mtu<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a></p> </td> <td style="width:10.88%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">222</p> </td> <td style="width:10.9%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">244</p> </td> <td style="width:10.9%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">(9)%</p> </td> <td style="width:11.88%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">220</p> </td> <td style="width:10.88%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">205</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:31.68%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">Gi&aacute; Bismuth mức thấp</p> </td> <td style="width:12.88%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">USD/lb</p> </td> <td style="width:10.88%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">2,5</p> </td> <td style="width:10.9%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">3,2</p> </td> <td style="width:10.9%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">(21)%</p> </td> <td style="width:11.88%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">2,9</p> </td> <td style="width:10.88%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">2,6</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:31.68%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">Gi&aacute; đồng</p> </td> <td style="width:12.88%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">USD/t</p> </td> <td style="width:10.88%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">5.843</p> </td> <td style="width:10.9%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">6.065</p> </td> <td style="width:10.9%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">(4)%</p> </td> <td style="width:11.88%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">6.610</p> </td> <td style="width:10.88%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">5.719</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:31.68%;height:17px;"> <p style="text-align: center;">Florit cấp axit <a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a></p> </td> <td style="width:12.88%;height:17px;"> <p style="text-align: center;">USD/t</p> </td> <td style="width:10.88%;height:17px;"> <p style="text-align: center;">405</p> </td> <td style="width:10.9%;height:17px;"> <p style="text-align: center;">498</p> </td> <td style="width:10.9%;height:17px;"> <p style="text-align: center;">(19)%</p> </td> <td style="width:11.88%;height:17px;"> <p style="text-align: center;">430</p> </td> <td style="width:10.88%;height:17px;"> <p style="text-align: center;">465</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:55.52%;height:15px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Bảng t&oacute;m tắt sản lượng</strong></p> </td> <td style="width:10.86%;height:15px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Đơn vị</strong></p> </td> <td style="width:10.86%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">9M2020</p> </td> <td style="width:11.88%;height:15px;"> <p style="text-align: center;"><strong>9M2019</strong></p> </td> <td style="width:10.88%;height:15px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Tăng trưởng</strong></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:55.52%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">Quặng chế biến</p> </td> <td style="width:10.86%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">kt</p> </td> <td style="width:10.86%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">2.868</p> </td> <td style="width:11.88%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">2.834</p> </td> <td style="width:10.88%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">1,2%</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:55.52%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">APT / BTO / YTO / ST&nbsp; (tinh quặng) &ndash; Bao gồm HCS</p> </td> <td style="width:10.86%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">t</p> </td> <td style="width:10.86%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">6.197</p> </td> <td style="width:11.88%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">4.702</p> </td> <td style="width:10.88%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">31,8%</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:55.52%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">Đồng trong tinh quặng Đồng (tinh quặng)</p> </td> <td style="width:10.86%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">t</p> </td> <td style="width:10.86%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">6.499</p> </td> <td style="width:11.88%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">6.039</p> </td> <td style="width:10.88%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">7,6%</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:55.52%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">Florit cấp axit</p> </td> <td style="width:10.86%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">t</p> </td> <td style="width:10.86%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">160.939</p> </td> <td style="width:11.88%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">172.545</p> </td> <td style="width:10.88%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">(6,7)%</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:55.52%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">Bismut trong xi măng Bismut (tinh quặng)</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="width:10.86%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">t</p> </td> <td style="width:10.86%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">371</p> </td> <td style="width:11.88%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">917</p> </td> <td style="width:10.88%;height:15px;"> <p style="text-align: center;">(59,5)%</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Số liệu t&agrave;i ch&iacute;nh dựa tr&ecirc;n số liệu của Ban Điều H&agrave;nh v&agrave; tu&acirc;n thủ c&aacute;c chuẩn mực Kế To&aacute;n Việt Nam. Số liệu năm 2019 kh&ocirc;ng bao gồm VCM. So s&aacute;nh c&aacute;c số liệu quản trị của VCM được tr&igrave;nh b&agrave;y trong bảng th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh của VCM b&ecirc;n dưới.</p> <div> <div id="ftn2"> <p style="margin-left:7.1pt;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a>&nbsp; Chi ph&iacute; quản l&yacute; doanh nghiệp v&agrave; chi ph&iacute; SG&amp;A hợp nhất của MSN cao hơn tổng Chi ph&iacute; quản l&yacute; doanh nghiệp v&agrave; chi ph&iacute; b&aacute;n h&agrave;ng của c&aacute;c mảnh kinh doanh do c&aacute;c chi ph&iacute; ở C&ocirc;ng ty mẹ.</p> </div> <div id="ftn3"> <p><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> EBITDA bao gồm đ&oacute;ng g&oacute;p từ TCB. EBITDA của VCM, bao gồm thu nhập từ nh&agrave; cung cấp dưới dạng &ldquo;lợi nhuận từ thỏa thuận với nh&agrave; cung cấp&rdquo;, trong đ&oacute; t&ugrave;y thuộc v&agrave;o c&aacute;c điều khoản hợp đồng, được ghi nhận l&agrave; thu nhập t&agrave;i ch&iacute;nh &amp; c&aacute;c thu nhập kh&aacute;c, theo VAS, l&agrave; 54 tỷ đồng trong Qu&yacute; 3 v&agrave; 119 tỷ đồng trong 9 th&aacute;ng đầu năm.</p> </div> <div id="ftn4"> <p style="margin-left:7.1pt;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a>&nbsp; Thu nhập t&agrave;i ch&iacute;nh trong Qu&yacute; 3/2019 bao gồm 1.651 tỷ đồng từ d&agrave;n xếp vụ kiện vụ kiện Jacobs v&agrave; 881 tỷ đồng trong Qu&yacute; 3/2020 do t&aacute;c động của lợi thế thương mại &acirc;m thỏa thuận MHT mua lại nền tảng kinh doanh vonfram từ HCS.</p> </div> <div id="ftn5"> <p style="margin-left:7.1pt;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a>&nbsp; Lợi nhuận thuần ph&acirc;n bổ cho Cổ đ&ocirc;ng của C&ocirc;ng ty kh&ocirc;ng bao gồm lợi thế thương mại từ thỏa thuận s&aacute;p nhập VCM v&agrave; khấu hao c&aacute;c khoản điều chỉnh gi&aacute; trị hợp l&yacute; v&agrave; lợi thế thương mại &acirc;m từ việc mua lại HCS.</p> </div> <div id="ftn6"> <p><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Bảng c&acirc;n đối kế to&aacute;n bao gồm đ&oacute;ng g&oacute;p từ VCM trong 9 th&aacute;ng đầu năm 2020 v&agrave; năm 2019 do kết quả hợp nhất VCM kể từ ng&agrave;y 31/12/2019.</p> </div> <div id="ftn7"> <p style="margin-left:9.0pt;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Tiền v&agrave; c&aacute;c khoản tương đương tiền bao gồm đầu tư ngắn hạn (chủ yếu l&agrave; tiền gửi c&oacute; kỳ hạn từ 3 đến 12 th&aacute;ng) v&agrave;</p> <p style="margin-left:9.0pt;">c&aacute;c khoản phải thu li&ecirc;n quan đến hoạt động ng&acirc;n quỹ v&agrave; đầu tư (bao gồm c&aacute;c khoản phải c&oacute; l&atilde;i suất nhất định).</p> </div> <div id="ftn8"> <p style="margin-left:7.1pt;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> C&aacute;c chỉ số t&agrave;i ch&iacute;nh ti&ecirc;u biểu trong năm 2018 v&agrave; 2019 kh&ocirc;ng bao gồm VCM tr&ecirc;n cơ sở so s&aacute;nh like-for-like.</p> </div> <div id="ftn9"> <p style="margin-left:7.1pt;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Tỷ lệ Nợ r&ograve;ng/EBITDA sử dụng &ldquo;Tiền mặt v&agrave; c&aacute;c khoản tương đương tiền&rdquo; theo theo ch&uacute; th&iacute;ch 8 v&agrave; kh&ocirc;ng bao gồm EBITDA của VCM trong giai đoạn b&aacute;o c&aacute;o.</p> </div> <div id="ftn10"> <p style="margin-left:9.0pt;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> FFO: Tiền từ hoạt động thuần &ndash; được t&iacute;nh từ EBITDA v&agrave; loại trừ đ&oacute;ng g&oacute;p từ TCB, điều chỉnh cho doanh thu t&agrave;i</p> <p style="margin-left:9.0pt;">ch&iacute;nh thuần kh&ocirc;ng bao gồm khoản thu một lần từ việc b&aacute;n tr&aacute;i phiếu chuyển đổi của TCB v&agrave; điều chỉnh cho thuế thu</p> <p style="margin-left:9.0pt;">nhập doanh nghiệp trong giai đoạn 12 th&aacute;ng li&ecirc;n tục (&ldquo;TTM&rdquo;).</p> </div> <div id="ftn11"> <p style="margin-left:9.0pt;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> FCF: D&ograve;ng tiền thuần được t&iacute;nh từ EBITDA v&agrave; loại trừ đ&oacute;ng g&oacute;p từ TCB, điều chỉnh cho thay đổi trong vốn lưu động,</p> <p style="margin-left:9.0pt;">thuế thu nhập doanh nghiệp v&agrave; chi ph&iacute; đầu tư Capex.</p> </div> <div id="ftn12"> <p style="margin-left:9.0pt;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title=""><sup><sup>[12]</sup></sup></a> Số ng&agrave;y tồn kho được t&iacute;nh bằng c&aacute;ch lấy số dư tồn kho cuối kỳ chia cho TTM Gi&aacute; vốn h&agrave;ng b&aacute;n.</p> </div> <div id="ftn13"> <p style="margin-left:9.0pt;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title=""><sup><sup>[13]</sup></sup></a> Số ng&agrave;y phải thu v&agrave; phải trả được t&iacute;nh bằng việc lấy số dư cuối kỳ của khoản phải thu v&agrave; phải trả chia cho TTM doanh thu v&agrave; TTM gi&aacute; vốn h&agrave;ng b&aacute;n.</p> </div> <div id="ftn14"> <p style="margin-left:9.0pt;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Theo số liệu của Ban Điều H&agrave;nh.</p> </div> <div id="ftn15"> <p style="margin-left:9.0pt;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> Bao gồm m&igrave; ăn liền, c&aacute;c giải ph&aacute;p bữa ăn ho&agrave;n chỉnh, ch&aacute;o ăn liền v&agrave; những thực phẩm tiện lợi kh&aacute;c.</p> </div> <div id="ftn16"> <p style="margin-left:7.1pt;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> LFL: Tăng trưởng doanh số b&aacute;n h&agrave;ng tr&ecirc;n c&ugrave;ng cửa h&agrave;ng so s&aacute;nh hiệu quả hoạt động của c&aacute;c cửa h&agrave;ng mở cửa từ trước 2019 (hoạt động trong năm 2019 v&agrave; 2020) v&agrave; vẫn c&ograve;n đang hoạt động đến thời điểm của b&aacute;o c&aacute;o n&agrave;y so với hiệu quả hoạt động c&ugrave;ng kỳ năm trước.</p> </div> <div id="ftn17"> <p style="margin-left:9.0pt;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> &nbsp;Metals Bulletin.</p> </div> <div id="ftn18"> <p style="margin-left:9.0pt;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> &nbsp;MTU bằng 10kg. Ước lượng doanh thu cho 1 tấn vonfram, nh&acirc;n số MTU với 100, gi&aacute; USD tr&ecirc;n 1 MTU v&agrave; % gi&aacute; thực nhận được (gi&aacute; n&agrave;y phụ thuộc v&agrave;o t&iacute;nh chất của hợp đồng v&agrave; t&iacute;nh chất h&oacute;a học của sản phẩm h&oacute;a chất vonfram).</p> </div> <div id="ftn19"> <p style="margin-left:9.0pt;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Kho&aacute;ng sản c&ocirc;ng nghiệp.</p> </div> </div>

PV