KINH TẾ

Hôm nay, Quốc hội họp phiên bất thường, bàn chương trình phục hồi kinh tế

  • Tác giả : Thiên Ân
Từ ngày 4/1 đến 11/1, Quốc hội khóa XV tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ nhất, quyết định 4 nội dung quan trọng. Trong đó, nội dung chính là xem xét về chương trình phục hồi kinh tế.

Đầu tiên là dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 luật. Cụ thể, Luật Đầu tư công, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực).

Thứ hai là dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.

Thứ ba là đề án xây dựng cơ chế, chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Cuối cùng là chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Trong 4 nội dung trên, nội dung quan trọng nhất là cơ chế, chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Quốc hội dự kiến đưa ra 5 nhóm giải pháp chính:

- Một là mở cửa nền kinh tế gắn với đầu tư nâng cao năng lực y tế, phòng chống dịch bệnh;

- Hai là đảm bảo an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm;

- Ba là hỗ trợ phục hồi cho doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ kinh doanhBốn là phát triển kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển.

- Năm là cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Ngoài ra, Quốc hội sẽ xem xét tới gói tài khóa, kích thích nền kinh tế, thời hạn triển khai chủ yếu trong 2 năm 2022 - 2023.

Thiên Ân