Thời sự

Hà Nội: Xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu không giải ngân đạt trên 90% kế hoạch

  • Tác giả : Thụy Bình
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường thực hiện, giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Theo nhận định của UBND TP Hà Nội, đến nay, ở một số đơn vị, công tác triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư công còn hạn chế, chưa hiệu quả, thiếu quyết liệt, chưa sâu sát, thiếu đôn đốc, kiểm tra; trách nhiệm trong phối hợp xử lý công việc và tổ chức thực hiện còn chưa chặt chẽ; kỷ luật trong công tác đầu tư công chưa nghiêm nên vẫn có một số dự án triển khai chậm, không bảo đảm tiến độ thực hiện, dẫn đến giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đạt thấp, ảnh hưởng đến tình hình thực hiện kế hoạch của toàn thành phố.

Lũy kế giải ngân vốn đầu tư công của thành phố từ đầu năm đến ngày 30/6/2022 đạt 10.777 tỷ đồng, bằng 21,1% kế hoạch giao, trong đó cấp thành phố giải ngân đạt 18,3% kế hoạch và cấp huyện (gồm vốn ngân sách cấp huyện và ngân sách thành phố hỗ trợ) đạt 23,4% kế hoạch. Đây là mức giải ngân thấp, không đạt được kết quả theo yêu cầu của Chính phủ, Thành uỷ, HĐND thành phố và UBND thành phố.

Ngoài ra, đối với kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài, theo quy định sẽ chỉ được giải ngân đến hết ngày 31/12/2022 nhưng đến 30/6/2022, tỷ lệ giải ngân cũng rất thấp. Đối với ngân sách cấp thành phố, mới giải ngân được 109,3 tỷ đồng, đạt 8,76%. Đối với ngân sách cấp huyện (gồm vốn ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp thành phố hỗ trợ), giải ngân được 342,7 tỷ đồng, đạt 24,33%.

da-cau-vinh-tuy.jpeg
Dự án Cầu Vĩnh Tuy 2 là một trong những dự án được TP Hà Nội tập trung để bảo đảm tiến độ đề ra.

Trong một loạt các giải pháp đặt ra, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu công khai kết quả giải ngân hàng tháng, hàng quý trên Cổng thông tin điện tử thành phố và tại cuộc họp giao ban hàng tháng của UBND thành phố.

UBND TP Hà Nội giao các chủ đầu tư nghiên cứu các giải pháp có tính căn cơ, tính đột phá để giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2022 và 2021 kéo dài của các dự án được giao (đạt tỷ lệ 100%) theo quy định của Luật Đầu tư công.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư xác định rõ nguyên nhân (cả chủ quan và khách quan), tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án, giải ngân kế hoạch vốn không đạt trên 90% kế hoạch.

Sở Nội vụ chủ trì tham mưu UBND thành phố xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng giải ngân vốn đầu tư công thấp, không đạt trên 90% kế hoạch.

Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, hướng dẫn các quận, huyện, thị xã trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; tổng hợp, tham mưu giải quyết các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị về công tác giải phóng mặt bằng.

Sở Quy hoạch và Kiến trúc chủ trì hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến chỉ giới đường đỏ, sớm thẩm định và phê duyệt chỉ giới đường đỏ để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt các dự án…

Thụy Bình