• trái phiếu doanh nghiệp

Đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp - phép thử năng lực trả nợ của nhà phát hành
Trà My - 18:45 04/05/2022
Năm 2022 là năm có quy mô đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp khá lớn, trở thành phép thử đáng kể đầu tiên trong năng lực trả nợ của nhà phát hành.
--Quảng cáo---