• Tổng Giám đốc BV FV

Bệnh viện tư phải đi con đường pháp lý để bảo vệ uy tín
Phương Khánh (ghi) - 17:10 12/11/2021
Các bệnh viện và ngành y, đặc biệt các bệnh viện tư, thường không được bảo vệ của pháp luật một cách mạnh mẽ.
--Quảng cáo---