• tiền ảo

Thiếu quy định pháp lý về 'tài sản số', 'tiền ảo'
Lê Sơn - 06:41 02/07/2022
Vướng mắc pháp lý lớn nhất hiện nay đối với vấn đề quyền sở hữu tài sản trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nằm ở việc chưa có quy định pháp luật nào khẳng định các "tài sản số" là một loại tài sản.
--Quảng cáo---