• thi hành án hành chính

Xử lý nghiêm trách nhiệm các địa phương “chây ỳ” thi hành án
Hoàng Hà - 19:30 29/11/2021
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chỉ đạo kiểm tra một số địa phương có nhiều bản án hành chính đã có hiệu lực thi hành, nhưng chưa thi hành; làm rõ nguyên nhân, kiến nghị xử lý trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
--Quảng cáo---