• thẻ ATM gắn chíp

Sau ngày 31/12 thẻ từ ATM sẽ không được sử dụng
Hoàng Hà - 17:53 24/11/2021
Đến ngày 31/12/2021, toàn bộ thẻ thanh toán đang lưu hành của các tổ chức phát hành thẻ Việt Nam phải tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở của thẻ chip nội địa. Do đó, sau ngày 31/3/2021, các ngân hàng phải chuyển đổi sang thẻ chip nội địa theo đúng lộ trình.
--Quảng cáo---