• that thoat ngan sach

Bộ Chính trị yêu cầu tăng cường quản lý, chống thất thoát ngân sách, lãng phí tài nguyên
P.V - 18:11 12/04/2022
Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 12-KL/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
--Quảng cáo---