Chuyển động

Sở TN&MT và Cục thuế tỉnh Thái Nguyên hợp tác “quản” tài nguyên khoáng sản

  • Tác giả : Hoàng Nam- Thái Nguyên Nhân
Ngày 1/2, Cục thuế tỉnh Thái Nguyên và Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Cục thuế tỉnh Thái Nguyên và Sở Tài nguyên và Môi trường ký kết Quy chế phối hợp.

Cục thuế tỉnh Thái Nguyên và Sở Tài nguyên và Môi trường ký kết Quy chế phối hợp.

Quy chế phối hợp nêu rõ phạm vi điều chỉnh; mục đích, nguyên tắc, hình thức, nội dung phối hợp và trách nhiệm đối với từng cơ quan. Theo đó, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm cung cấp cho Sở TN&MT Thái Nguyên sản lượng kê khai quyết toán thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (số đã nộp, số còn nợ) hằng năm của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh để phối hợp theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện theo quy định; yêu cầu doanh nghiệp giải trình và xử lý theo quy định đối với trường hợp sản lượng trên tờ khai gửi cơ quan Thuế thấp hơn sản lượng kê khai trên báo cáo gửi Sở TN&MT...

Trong khi đó, Sở TN&MT sẽ cung cấp thông tin các giấy phép khai thác khoáng sản (mới, hết hạn, đã bị thu hồi) cho cơ quan Thuế để làm căn cứ thu thuế, phí, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; trước khi cấp phép, thay đổi, gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản, chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, Sở sẽ chuyển thông tin cho cơ quan Thuế để xác định về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, phí, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, số tiền còn nợ ngân sách Nhà nước; hằng năm cung cấp thông tin cho Cục Thuế về sản lượng khoáng sản đã khai thác của các doanh nghiệp theo dữ liệu quản lý của Sở…

Theo lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, việc thực hiện tốt Quy chế phối hợp sẽ giúp công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh được thực hiện hiệu quả hơn; đảm bảo thu thuế kịp thời vào ngân sách Nhà nước, cũng như nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người nộp thuế trong việc thực hiện các quy định nói chung, chính sách thuế nói riêng…

Đây là nội dung nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên trong việc tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản cũng như tiếp tục thực hiện Đề án tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025.

Trước đó tháng 4/2021, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh đã cùng ký cam kết về trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản.

Mới đây, ngày 23/11/2023, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đã tổ chức Hội nghị ký cam kết trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản và việc chấp hành các quy định trong hoạt động khai thác khoáng sản với lãnh đạo các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND 9 huyện, thành phố và 20 doanh nghiệp có hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản lớn trên địa bàn.

Hoàng Nam- Thái Nguyên Nhân