• rừng cao su

Hệ sinh thái rừng cao su rất nghèo
Hà Bình (ghi) - 05:27 12/11/2020
Rừng trồng cao su có được coi là rừng không, vì sao trong rừng cao su thường không có động thực vật khác sinh sống?
--Quảng cáo---