Dầu khí Long Sơn (PLX) bị xử phạt 70 triệu đồng vì không công bố thông tin đúng thời hạn

Ngày đăng : 16:50, 26/05/2022

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn.

PLX bị xử phạt do không công bố thông tin của các Báo cáo từ năm 2017 tới nay.

Cụ thể, gồm BCTC bán niên năm 2018 đã soát xét, về giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại BCTC năm 2017.

Ngoài ra còn có Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020; giải trình chênh lệch số liệu kết quả kinh doanh trước và sau kiểm toán, ý kiến kiểm toán ngoại trừ, chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2020 và năm 2019 trên 10% và chuyển từ lỗ sang lãi trên báo cáo kiểm toán năm 2020; BCTC bán niên năm 2021 đã soát xét cũng là những thông tin bị công ty này công bố không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN.

Chúc An