TPHCM chốt 3 phương án chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội trong dự án thương mại

Ngày đăng : 08:35, 06/05/2022

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa kết luật việc xử lý vướng mắc của các doanh nghiệp trong việc xác nhận hoàn tất nghĩa vụ về nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn.
noxh.jpg
Có 3 phương án để nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội trong dự án thương mại

Theo đó Chủ tịch Phan Văn Mãi chỉ đạo 2 phương án giải quyết với các dự án phát triển nhà ở thương mại, phát triển đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 10ha.

Cụ thể, trường hợp trong văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã thể hiện rõ hình thức thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội, thì chủ đầu tư phải thực hiện theo quy định trong văn bản đã ban hành.

Trường hợp với dự án trong văn bản của cơ quan nhà nước thẩm quyền chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa rõ hình thức thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội thì giao Sở Xây dựng mời các chủ đầu tư đến làm việc, tham mưu cho UBND TPHCM có văn bản xác định rõ và thống nhất 1 trong 3 hình thức thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội theo quy định.

Đối với các dự án có quy mô sử dụng đất từ 2ha trở lên, khi tham mưu UBND TPHCM chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch Đầu tư cần hướng dẫn nhà đầu tư xác định rõ hình thức thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội đối với dự án theo quy định của pháp luật về nhà ở và được thể hiện trong Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Việc thống nhất xác nhận hoàn thành nghĩa vụ về nhà ở xã hội theo các quy định về nhà ở trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, phát triển đô thị trên địa bàn sẽ được thực hiện theo 3 trường hợp.

Trường hợp chủ đầu tư bàn giao quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tại dự án thì việc xác nhận hoàn thành được thực hiện thông qua biên bản bàn giao quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM quản lý, chủ trì.

Trường hợp chủ đầu tư bàn giao quỹ nhà ở xã hội tương đương với giá trị quỹ đất thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội tại dự án thì việc xác nhận hoàn thành được thực hiện thông qua biên bản bàn giao quỹ nhà ở xã hội của chủ đầu tư cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng thuộc Sở Xây dựng quản lý và chủ trì.

Trường hợp chủ đầu tư nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước thì trong quá trình xác định giá đất để chủ đầu tư thực hiện vụ tài chính, giao Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án giá đất trình Hội đồng Thẩm định giá đất TPHCM thẩm định và UBND TPHCM phê duyệt và cần thể hiện trong phương án giá đất tách bạch rõ giá trị quyền sử dụng đất được xác định trên toàn bộ dự án. Trong đó, giá trị quyền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích đất nhà ở thương mại, và giá trị quyền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích đất nhà ở xã hội.

Sau đó trên cơ sở thông tin về tiền sử dụng đất giao Cục Thuế TPHCM có trách nhiệm thu tiền và thông tin lại kết quả thực hiện nghĩa vụ tài chính theo từng nội dung đã được xác định giá, để Sở Tài nguyên Môi trường có cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế TPHCM thống kê, tổng hợp số liệu về nguồn tiền thu được từ việc chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội bằng hình thức nộp tiền mặt tương đương giá trị quỹ đất 20%. Báo cáo UBND TPHCM hàng quý, hàng năm để nguồn tiền thu được này để bố trí nguồn vốn xây dựng nhà ở xã hội.

Minh Quang