Người dân tự tra cứu thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như thế nào?

Ngày đăng : 14:15, 22/03/2022

Mới đây, Bộ Công An đã đề xuất thêm một số danh mục trong Dự thảo Thông tư về kết nối, chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu số với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong đó có dữ liệu của người dân sẽ được chia sẻ cho các bộ, ngành, địa phương và đề xuất hướng dẫn công dân tự tra cứu thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Những thông tin được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi đăng ký khai sinh, quê quán, dân tộc, nơi thường trú/tạm trú/nơi ở hiện tại, tôn giáo, quốc tịch, tình trạng hôn nhân, quan hệ với chủ hộ, nhóm máu...

Bộ Công an sẽ quản lý cơ sở dữ liệu này. Hệ thống này sẽ kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành giữa các bộ, ngành, lĩnh vực. Cụ thể là hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối thông tin dân cư để giải quyết thủ tục cấp thẻ bảo hiểm xã hội, xử lý vi phạm giao thông...

Đồng thời, Điều 6 dự thảo Thông tư về kết nối, chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu số với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đề cập, các bộ, ngành, địa phương có thể sử dụng 11 dữ liệu dùng chung.

Cụ thể gồm nhóm máu, giới tính, dân tộc, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, quốc tịch, quốc gia, tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, quận huyện thị xã, xã phường thị trấn, quan hệ với chủ hộ.

Ngoài ra, tại Điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Căn cước công dân khẳng định, công dân được khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tại khoản 8 Điều 1 Nghị định 37, Chính phủ đã quy định các hình thức khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gồm:

- Khai thác bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin. Thời gian giải quyết là 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu. Nếu không đồng ý cho khai thác thì sẽ gửi văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Khai thác bằng tin nhắn.

- Khai thác qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an, Hệ thống một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.

Thiên Ân