Nợ thuế lên 117.991 tỷ đồng, tăng 23,5% so với đầu kỳ

Ngày đăng : 16:30, 11/10/2021

Theo Tổng Cục thống kê, nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng từ dịch Covid - 19 khiến người nộp thuế gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nên chưa nộp kịp thời tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước, làm tăng nợ thuế.

Theo số liệu từ Tổng Cục thống kê, tính đến hết tháng 9/2021, tổng số tiền nợ thuế toàn ngành thuế đang quản lý là 117.991 tỷ đồng, giảm 7,1% so với cùng kỳ, nhưng tăng 23,5% so với đầu kỳ (31/12/2020).

Nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện, thì tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 30/9/2021 là 107.117 tỷ đồng, giảm 6,6% so với cùng kỳ, nhưng tăng 29% so với thời điểm ngày 31/12/2020.

Trong đó, nợ tiền thuế có khả năng thu là 61.284 tỷ đồng, tăng 36,2% so với cùng kỳ; tiền phạt và tiền chậm nộp của nợ có khả năng thu, tính 0,03%/ngày trên số thuế chậm nộp là 21.295 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ.

Tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi từ nợ của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh là 24.538 tỷ đồng, giảm 49,9% so với cùng kỳ.

Quốc Trọng