Địa ốc

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  • Tác giả : Hà Thu
(khoahocdoisong.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 748/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Việc lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, định hướng của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của cả nước; chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là nước thành viên.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 748/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 748/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngoài ra, nguyên tắc lập quy hoạch cũng bảo đảm sự tuân thủ, tính liên tục, kế thừa, ổn định, thứ bậc trong hệ thống quy hoạch quốc gia; bảo đảm tính khả thi, khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, ứng dụng công nghệ hiện đại, kết nối liên thông, tiết kiệm, hiệu quả; kết hợp quản lý ngành với quản lý lãnh thổ; bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, hài hòa lợi ích của quốc gia, các vùng, các địa phương và lợi ích của người dân...

Nội dung quy hoạch gồm phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh Lạng Sơn gồm đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất; đánh giá thực trạng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đánh giá thực trạng hệ thống đô thị và nông thôn, các khu chức năng; thực trạng công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đánh giá tổng quát về những tồn tại, hạn chế; những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2011 - 2020; đánh giá các yếu tố, điều kiện bối cảnh quốc tế, quốc gia và vùng tác động đến phát triển của tỉnh.

Ngoài ra, nội dung quy hoạch cần xây dựng quan điểm, xác định mục tiêu và lựa chọn các phương án phát triển trong thời kỳ quy hoạch gồm xây dựng các phương án phát triển và lựa chọn phương án phát triển của tỉnh; mục tiêu phát triển tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần giải quyết, các khâu đột phá của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch; phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng; phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực khác; phương án phát triển đô thị, nông thôn, kết cấu hạ tầng; phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng, theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện; phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện; phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên...

Về tiến độ lập quy hoạch, Quyết định nêu rõ 24 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Hà Thu