• mũi tiêm

46 triệu mũi tiêm COVID-19 sai hoặc không xác minh được thông tin
Thúy nga - 19:45 26/04/2022
Với 212 triệu mũi vắc xin COVID-19 đã tiêm nhưng còn 7,6 triệu mũi chưa cập nhật lên phần mềm hệ thống. Có hơn 43 triệu mũi đã xác minh sai thông tin và hơn 3 triệu mũi không xác minh được với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
--Quảng cáo---