Trong nước

Mức lương giáo viên khi tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2023 là bao nhiêu?

  • Tác giả : Tuấn Huy (T/H)
Giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT sẽ được tăng lương cơ sở từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng (tăng 20,8%) từ ngày 1/7/2023.

Hiện nay, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng. Lương của giáo viên được tính theo công thức: Tiền lương = Hệ số lương x Lương cơ sở.

Tuy nhiên từ ngày 1/7/2023 thực hiện nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, quy định từ ngày 1/7/2023 tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành thì mức lương của giáo viên cũng sẽ có nhiều thay đổi.

Ảnh minh họa. - Ảnh: internet.

Ảnh minh họa. - Ảnh: internet.

Chi tiết các bảng lương của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT sẽ được thực hiện từ ngày 1/7/2023:

Bảng lương giáo viên mầm non:

Tiền lương của giáo viên mầm non hạng III sẽ từ 3.780.000 đồng tháng đến 8.802.000 đồng/tháng.

Tiền lương của giáo viên mầm non hạng II sẽ từ 4.212.000 đồng/tháng đến 8.964.000 đồng/tháng.

Tiền lương của giáo viên mầm non hạng I sẽ từ 7.200.000 đồng/tháng đến 11.484.000 đồng/tháng.

Ảnh: internet.

Ảnh: internet.

Bảng lương giáo viên tiểu học:

Tiền lương của giáo viên tiểu học hạng III sẽ từ 4.212.000 đồng/tháng đến 8.964.000 đồng/tháng.

Tiền lương của giáo viên tiểu học hạng II sẽ từ 7.200.000 đồng/tháng đến 11.484.000 đồng/tháng.

Tiền lương của giáo viên tiểu học hạng I sẽ từ 7.920.000 đồng/tháng đến 12.204.000 đồng/tháng.

Ảnh: internet.

Ảnh: internet.

Bảng lương giáo viên THCS:

Tiền lương của giáo viên trung học cơ sở hạng III sẽ từ 4.212.000 đồng/tháng đến 8.964.000 đồng/tháng.

Tiền lương của giáo viên trung học cơ sở hạng II sẽ từ 7.200.000 đồng/tháng đến 11.484.000 đồng/tháng.

Tiền lương của giáo viên trung học cơ sở hạng I sẽ từ 7.920.000 đồng/tháng đến 12.204.000 đồng/tháng.

Ảnh: internet.

Ảnh: internet.

Bảng lương giáo viên THPT:

Tiền lương của giáo viên trung học phổ thông hạng III sẽ từ 4.212.000 đồng/tháng đến 8.964.000 đồng/tháng.

Tiền lương của giáo viên trung học phổ thông hạng II sẽ từ 7.200.000 đồng/tháng đến 11.484.000 đồng/tháng.

Tiền lương của giáo viên trung học phổ thông hạng I sẽ từ 7.920.000 đồng/tháng đến 12.204.000 đồng/tháng.

Ảnh: internet.

Ảnh: internet.

Tuấn Huy (T/H)