• Make in Vietnam

Đầu tiên tại ASEAN: Hệ sinh thái xác thực mạnh không mật khẩu “Make in Vietnam”
PV - 13:30 25/12/2021
Để giải quyết những bật cập của mật khẩu, từ năm 2019, VinCSS đã bắt tay nghiên cứu và phát triển một hệ sinh thái “Make In Vietnam” hoàn toàn về xác thực mạnh không mật khẩu với 7 giải pháp hoàn thiện và vẫn đang tiếp tục nâng cấp đổi mới.
--Quảng cáo---