Vusta News

Liên hiệp Hội tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

  • Tác giả : Trần Đình Hưng
Hiện nay, đội ngũ trí thức của tỉnh Hà Tĩnh có trên 36.000 trí thức, trong đó trí thức có trình độ cao đẳng chiếm tỷ lệ 22,21% (giảm 24% so với năm 2008); đại học chiếm tỷ lệ 68,94% (tăng 18,14% so với năm 2008); sau đại học là 8,85% (tăng hơn 6% so với 2008).

Chính sách trọng dụng nhân tài của tỉnh đã thu hút được nhiều trí thức có kinh nghiệm, trình độ cao về quê hương công tác, cống hiến. Nhiều trí thức thuộc nguồn lao động chất lượng cao tuy đã hết tuổi lao động nhưng vẫn tiếp tục cống hiến, sáng tạo trên lĩnh vực chuyên môn của mình với tư cách là hội viên các hội khoa học và kỹ thuật.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, đội ngũ trí thức Hà Tĩnh đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng; hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh và các tổ chức thành viên ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Để tiếp tục thực hiện chủ trương, nghị quyết về công tác trí thức trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh sẽ tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; sự tham gia giám sát của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể các cấp đối với công tác xây dựng đội ngũ trí thức.

Tiếp tục tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW, Kết luận số 52-KL/TW, Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam” và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác trí thức trên các lĩnh vực./.

Trần Đình Hưng