Thời sự

Khởi tố vụ đồ điện tử hiệu Asanzo nhập 'nguyên con' từ Trung Quốc

  • Tác giả : Nhóm PV
Liên quan đến vụ nhập hàng điện tử gia dụng nhãn hiệu Asanzo và linh kiện tivi, máy lạnh từ Trung Quốc cung cấp cho Tập đoàn điện tử Asanzo lắp ráp có diễn biến mới, khi cơ quan điều tra khởi tố Công ty Sa Huỳnh để điều tra hành vi buôn lậu.

<div> <div> <div><img alt="Khởi tố vụ nhập đồ điện tử hiệu Asanzo từ Trung Quốc - Ảnh 1." data-original="https://khds.1cdn.vn/2019/07/24/lo-nuong-thuy-tinh-asanzo-nhap-tutq-read-only-1563895261207775948745.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/24/lo-nuong-thuy-tinh-asanzo-nhap-tutq-read-only-1563895261207775948745.jpg" title="Khởi tố vụ nhập đồ điện tử hiệu Asanzo từ Trung Quốc - Ảnh 1." /></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">L&ograve; nướng thủy tinh nguy&ecirc;n chiếc nh&atilde;n hiệu <span>Asanzo</span> c&oacute; in sẵn phiếu bảo h&agrave;nh bằng tiếng Việt v&agrave; slogan &ldquo;Asanzo - Đỉnh cao c&ocirc;ng nghệ Nhật Bản&rdquo; do C&ocirc;ng ty Sa Huỳnh nhập từ Trung Quốc, nhưng khai b&aacute;o gian dối l&agrave; linh kiện kh&ocirc;ng nh&atilde;n hiệu</p> </div> </div> <p><span>Cục Hải quan TP.HCM cũng quyết định chuyển hồ sơ của 14 c&ocirc;ng ty kh&aacute;c cho Bộ C&ocirc;ng an điều tra, do c&aacute;c c&ocirc;ng ty n&agrave;y &quot;mất t&iacute;ch&quot; khiến việc kiểm tra sau th&ocirc;ng quan bế tắc.</span></p> <p><b>Nhập l&ograve; nướng Asanzo, khai b&aacute;o linh kiện</b></p> <p>Trao đổi với <i>Tuổi Trẻ</i>, l&atilde;nh đạo Ph&ograve;ng cảnh s&aacute;t điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, bu&ocirc;n lậu C&ocirc;ng an TP.HCM (PC03) x&aacute;c nhận cơ quan n&agrave;y đ&atilde; c&oacute; quyết định khởi tố vụ &aacute;n &quot;bu&ocirc;n lậu&quot; đối với C&ocirc;ng ty TNHH sản xuất thương mại Sa Huỳnh (m&atilde; số doanh nghiệp 0315160060).</p> <p>H&agrave;nh vi vi phạm ph&aacute;p luật của C&ocirc;ng ty Sa Huỳnh được Cục Hải quan TP.HCM ph&aacute;t hiện, điều tra ban đầu, sau đ&oacute; chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra để khởi tố. Theo Cục Hải quan TP.HCM, c&ocirc;ng ty n&agrave;y đ&atilde; tạm ngừng hoạt động c&oacute; thời hạn kể từ ng&agrave;y 6-3-2019.</p> <p>Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 7-9-2018 lực lượng chức năng Cục Hải quan TP.HCM kiểm tra container số hiệu FCIU8689004 chứa h&agrave;ng h&oacute;a do C&ocirc;ng ty Sa Huỳnh nhập từ Trung Quốc về cảng IDC Phước Long.</p> <p>C&ocirc;ng ty n&agrave;y khai b&aacute;o hải quan h&agrave;ng h&oacute;a nhập khẩu l&agrave; linh kiện d&ugrave;ng để lắp r&aacute;p l&ograve; nướng thủy tinh. Số lượng gồm: 970 nắp đậy bằng nhựa, 940 chậu l&ograve; nướng bằng thủy tinh, 1.180 thiết bị đếm thời gian của l&ograve; nướng.</p> <p>Tổng gi&aacute; trị h&agrave;ng h&oacute;a gần 213 triệu đồng. Xuất xứ h&agrave;ng h&oacute;a (C/O) do cơ quan thẩm quyền Trung Quốc cấp.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n khi kiểm tra th&igrave; ph&aacute;t hiện to&agrave;n bộ h&agrave;ng h&oacute;a b&ecirc;n trong container l&agrave; 1.300 bộ l&ograve; nướng thủy tinh nguy&ecirc;n chiếc nh&atilde;n hiệu Asanzo. Đặc biệt l&agrave; trong th&ugrave;ng cact&ocirc;ng đựng l&ograve; nướng c&ograve;n c&oacute; cả phiếu bảo h&agrave;nh in sẵn bằng tiếng Việt: &quot;Asanzo - Đỉnh cao c&ocirc;ng nghệ Nhật Bản&quot; k&egrave;m số đường d&acirc;y n&oacute;ng 18001035.</p> <p>Mặc d&ugrave; hồ sơ hải quan thể hiện h&agrave;ng h&oacute;a c&oacute; xuất xứ (C/O) Trung Quốc, to&agrave;n bộ l&ograve; nướng trong container n&agrave;y ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng c&oacute; tem nh&atilde;n ghi th&ocirc;ng tin xuất xứ.</p> <p><b>Gi&aacute;m đốc &quot;ảo&quot;, chữ k&yacute; giả</b></p> <p>C&ocirc;ng ty Sa Huỳnh đăng k&yacute; kinh doanh tại số 861/27/39 Trần Xu&acirc;n Soạn, P.T&acirc;n Hưng, Q.7, TP.HCM. Tuy nhi&ecirc;n, c&ocirc;ng an phường x&aacute;c nhận với hải quan tr&ecirc;n địa b&agrave;n kh&ocirc;ng tồn tại địa chỉ n&agrave;y, tức l&agrave; địa chỉ &quot;ma&quot;.</p> <p>Giấy chứng nhận đăng k&yacute; doanh nghiệp do Sở KH-ĐT TP.HCM cấp ng&agrave;y 11-7-2018 thể hiện người đứng t&ecirc;n gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Sa Huỳnh l&agrave; Huỳnh Thị S&agrave; Qu&ocirc;l, sinh năm 1981, qu&ecirc; ở huyện Vĩnh Ch&acirc;u, tỉnh <span>S&oacute;c Trăng.</span></p> <div> <div><img alt="Khởi tố vụ nhập đồ điện tử hiệu Asanzo từ Trung Quốc - Ảnh 2." data-original="https://khds.1cdn.vn/2019/07/24/6733999117055945662508885388926776602787840n-1563933341000523172371.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/24/6733999117055945662508885388926776602787840n-1563933341000523172371.jpg" title="Khởi tố vụ nhập đồ điện tử hiệu Asanzo từ Trung Quốc - Ảnh 2." /></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Container số hiệu FCIU8689004 chứa l&ograve; nướng nguy&ecirc;n chiếc hiệu Asanzo nhập từ Trung Quốc, nhưng C&ocirc;ng ty Sa Huỳnh khai b&aacute;o l&agrave; linh kiện l&ograve; nướng kh&ocirc;ng nh&atilde;n hiệu.</p> </div> </div> <p>L&agrave;m việc với cơ quan chức năng, chị S&agrave; Qu&ocirc;l cho biết v&agrave;o th&aacute;ng 6-2018, vợ chồng chị l&ecirc;n TP.HCM l&agrave;m việc trong nh&agrave; m&aacute;y Asanzo ở Khu c&ocirc;ng nghiệp Vĩnh Lộc. C&ocirc;ng việc của chị l&agrave; khui th&ugrave;ng cact&ocirc;ng lấy ốp lưng tivi nhập khẩu ph&acirc;n loại, chuyển cho bộ phận lắp r&aacute;p. C&ograve;n chồng chị l&agrave;m phụ xe chở th&agrave;nh phẩm Asanzo đi giao ở c&aacute;c tỉnh.</p> <p>Khi mới v&ocirc; l&agrave;m, người phụ tr&aacute;ch nh&acirc;n sự ở đ&acirc;y n&oacute;i giấy CMND photocopy của chị bị mờ, k&ecirc;u phải đưa bản ch&iacute;nh để l&agrave;m thẻ ATM trả lương. Ng&agrave;y 24-9-2018, một người gọi chị l&ecirc;n văn ph&ograve;ng n&oacute;i rằng trước đ&acirc;y c&oacute; mượn CMND để nhập h&agrave;ng nhưng bị hải quan giữ lại. C&ocirc;ng ty nhờ chị ra hải quan k&yacute; t&ecirc;n, nộp phạt lấy h&agrave;ng về rồi sẽ phụ cấp tiền.</p> <p>Do chị S&agrave; Qu&ocirc;l kh&ocirc;ng mở c&ocirc;ng ty, kh&ocirc;ng nhập khẩu g&igrave; n&ecirc;n chị kh&ocirc;ng đồng &yacute; ra hải quan v&agrave; quyết định nghỉ việc về qu&ecirc;.</p> <p>Ng&agrave;y 5-10-2018, C&ocirc;ng ty Sa Huỳnh thay đổi người đại diện ph&aacute;p luật l&agrave; &ocirc;ng Trương Ngọc Li&ecirc;m. L&agrave;m việc với cơ quan chức năng, &ocirc;ng Li&ecirc;m thừa nhận nh&oacute;m của &ocirc;ng c&oacute; mượn CMND của chị S&agrave; Qu&ocirc;l để đăng k&yacute; doanh nghiệp v&agrave; đăng k&yacute; chức danh gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng ty. C&aacute;c chữ k&yacute; của chị trong chứng từ bộ hồ sơ l&agrave; do một người trong nh&oacute;m của &ocirc;ng Li&ecirc;m k&yacute; giả chứ chị kh&ocirc;ng trực tiếp k&yacute; hồ sơ n&agrave;o.</p> <p>Theo nhận định của Cục Hải quan TP.HCM, &ocirc;ng Li&ecirc;m biết r&otilde; h&agrave;ng điện tử gia dụng nhập từ Trung Quốc về Việt Nam l&agrave; h&agrave;ng nhập khẩu c&oacute; điều kiện, nhưng đ&atilde; tạo chứng từ giả chữ k&yacute; của chị S&agrave; Qu&ocirc;l. Việc khai b&aacute;o h&agrave;ng h&oacute;a kh&ocirc;ng đ&uacute;ng nhằm mục đ&iacute;ch trốn tr&aacute;nh sự kiểm tra chất lượng nh&agrave; nước v&agrave; được hải quan ph&acirc;n cho qua luồng v&agrave;ng (chỉ kiểm tra hồ sơ, kh&ocirc;ng kiểm tra trực tiếp h&agrave;ng h&oacute;a) để th&ocirc;ng quan h&agrave;ng h&oacute;a tr&aacute;i ph&eacute;p.</p> <p>Khi l&agrave;m việc với cơ quan chức năng, c&aacute;c đối tượng n&agrave;y c&ograve;n dựng l&ecirc;n kịch bản đối t&aacute;c gửi h&agrave;ng nhầm để che đậy h&agrave;nh vi khai b&aacute;o gian dối.</p> <p>Theo hồ sơ <i>Tuổi Trẻ </i>nắm được, số l&ograve; nướng nguy&ecirc;n chiếc hiệu Asanzo của C&ocirc;ng ty Sa Huỳnh nhập do C&ocirc;ng ty Zhongshan Kinbly Imp&amp;Exp (Quảng Đ&ocirc;ng, Trung Quốc) cung cấp. Ngo&agrave;i l&ocirc; h&agrave;ng khai b&aacute;o gian dối n&agrave;y, c&ugrave;ng thời điểm đ&oacute; C&ocirc;ng ty Sa Huỳnh c&ograve;n nhập một l&ocirc; h&agrave;ng gần 3.000 nồi cơm điện chống d&iacute;nh v&agrave; kh&ocirc;ng chống d&iacute;nh nguy&ecirc;n chiếc nh&atilde;n hiệu Asanzo, do C&ocirc;ng ty Guangdong Weking Group cung cấp.</p> <p><b>V&igrave; sao C&ocirc;ng ty Sa Huỳnh khai b&aacute;o linh kiện?</b></p> <p>Theo quy định, h&agrave;ng h&oacute;a c&oacute; C/O Trung Quốc th&igrave; doanh nghiệp nhập khẩu sẽ được &aacute;p dụng thuế suất ưu đ&atilde;i đặc biệt ASEAN - Trung Quốc (ACFTA). C&ocirc;ng ty TNHH truyền th&ocirc;ng Asanzo v&agrave; một số c&ocirc;ng ty kh&aacute;c nhập l&ograve; nướng điện hiệu Asanzo từ Trung Quốc đều khai b&aacute;o m&atilde; h&agrave;ng l&agrave; 85166090. M&atilde; h&agrave;ng n&agrave;y c&oacute; thuế xuất nhập khẩu ưu đ&atilde;i l&agrave; 20%, c&ograve;n thuế suất ACFTA l&agrave;... 0%.</p> <p>Theo cơ quan hải quan, C&ocirc;ng ty Sa Huỳnh ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể khai b&aacute;o l&ograve; nướng nguy&ecirc;n chiếc v&igrave; thuế nhập khẩu 0%.</p> <p>Theo quy định, mặt h&agrave;ng l&ograve; nướng nguy&ecirc;n chiếc khi nhập khẩu buộc phải đăng k&yacute; kiểm tra chất lượng nh&agrave; nước. Ngo&agrave;i ra, nếu nhập khẩu nguy&ecirc;n chiếc th&igrave; khi đưa v&agrave;o thị trường ti&ecirc;u thụ buộc phải thể hiện xuất xứ h&agrave;ng h&oacute;a l&agrave; Trung Quốc tr&ecirc;n bao b&igrave;, nh&atilde;n m&aacute;c.</p> <p>Trong vụ n&agrave;y c&ograve;n c&oacute; khuất tất cần được cơ quan điều tra l&agrave;m r&otilde;, đ&oacute; l&agrave; h&agrave;ng h&oacute;a nhập khẩu từ Trung Quốc thể hiện nh&atilde;n hiệu Asanzo, c&oacute; giấy bảo h&agrave;nh, hướng dẫn sử dụng, số đường d&acirc;y n&oacute;ng của Asanzo, nhưng C&ocirc;ng ty Sa Huỳnh kh&ocirc;ng khai b&aacute;o bất cứ th&ocirc;ng tin n&agrave;o li&ecirc;n quan đến nh&atilde;n hiệu n&agrave;y. Sản phẩm l&ocirc; h&agrave;ng bị bắt kh&ocirc;ng c&oacute; tem nh&atilde;n ghi xuất xứ h&agrave;ng h&oacute;a Trung Quốc theo quy định.</p> <div> <p><b>Chuyển hồ sơ 14 c&ocirc;ng ty cho Bộ C&ocirc;ng an</b></p> <p>Cục Hải quan TP.HCM được Tổng cục Hải quan giao kiểm tra sau th&ocirc;ng quan đối với 14/31 c&ocirc;ng ty nhập khẩu h&agrave;ng h&oacute;a v&agrave; linh kiện nh&atilde;n hiệu Asanzo. Số c&ograve;n lại do Cục Kiểm tra sau th&ocirc;ng quan kiểm tra.</p> <p>Cục Hải quan TP.HCM đ&atilde; ban h&agrave;nh 14 quyết định kiểm tra sau th&ocirc;ng quan v&agrave; đến địa chỉ đăng k&yacute; kinh doanh của c&aacute;c c&ocirc;ng ty n&oacute;i tr&ecirc;n c&ocirc;ng bố quyết định kiểm tra theo quy định của ph&aacute;p luật. Tuy nhi&ecirc;n, tất cả c&aacute;c c&ocirc;ng ty n&agrave;y đều đ&atilde; ngưng hoạt động hoặc địa chỉ kh&ocirc;ng c&oacute; thật. C&ocirc;ng an địa phương đ&atilde; x&aacute;c nhận với cơ quan hải quan. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, cơ quan hải quan kh&ocirc;ng thể thực hiện việc kiểm tra sau th&ocirc;ng quan để l&agrave;m r&otilde; chứng từ thanh to&aacute;n qua ng&acirc;n h&agrave;ng cho đối t&aacute;c Trung Quốc, h&oacute;a đơn GTGT xuất b&aacute;n cho đối t&aacute;c n&agrave;o trong nội địa, b&aacute;o c&aacute;o quyết to&aacute;n thuế nội địa... Để l&agrave;m r&otilde; nghi vấn c&oacute; hay kh&ocirc;ng h&agrave;nh vi trốn thuế v&agrave; bu&ocirc;n lậu như C&ocirc;ng ty Sa Huỳnh, Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; Tổng cục Hải quan đ&atilde; chỉ đạo Cục Hải quan TP.HCM chuyển to&agrave;n bộ hồ sơ 14 c&ocirc;ng ty &quot;mất t&iacute;ch&quot; cho C03 - Bộ C&ocirc;ng an để điều tra theo thẩm quyền.</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Nhóm PV