Thời sự

Hà Nội tạm dừng thi, xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục

  • Tác giả : Thúy Nga
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu tạm dừng thi, xét tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019.

<div> <p>Ng&agrave;y 15/11, &ocirc;ng Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.H&agrave; Nội đ&atilde;&nbsp;c&oacute; văn bản gửi Gi&aacute;m đốc Sở Nội vụ v&agrave; Sở GD-ĐT, Chủ tịch UBND c&aacute;c quận, huyện, thị x&atilde; to&agrave;n th&agrave;nh phố về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nội vụ trong tuyển dụng đặc c&aacute;ch đối với gi&aacute;o vi&ecirc;n đ&atilde; c&oacute; hợp đồng lao động v&agrave; đ&oacute;ng bảo hiểm x&atilde; hội từ năm 2015 trở về trước.</p> <p>Cụ thể, thực hiện &yacute; kiến chỉ đạo&nbsp;của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 5378 ng&agrave;y 5/11/2019 về việc tuyển dụng đặc c&aacute;ch đối với gi&aacute;o vi&ecirc;n đ&atilde; c&oacute; hợp đồng lao động v&agrave; đ&oacute;ng BHXH từ 2015 trở về trước, UBND th&agrave;nh phố chỉ đạo giao sở Nội vụ chủ tr&igrave; phối hợp với Sở GD-ĐT, UBND c&aacute;c quận, huyện, thị x&atilde; v&agrave; c&aacute;c đơn vị li&ecirc;n quan thực hiện nội dung văn bản số 5378 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng đặc c&aacute;ch đối với gi&aacute;o vi&ecirc;n đ&atilde; c&oacute; hợp đồng lao động v&agrave; đ&oacute;ng bảo hiểm x&atilde; hội từ năm 2015 trở về trước.</p> <p>Tạm dừng việc thi tuyển v&agrave; x&eacute;t tuyển kỳ tuyển dụng vi&ecirc;n chức c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục c&ocirc;ng lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị x&atilde; để thực hiện theo nội dung của văn bản n&ecirc;u tr&ecirc;n, b&aacute;o c&aacute;o th&agrave;nh phố.</p> <p>Trước đ&oacute;, trong ng&agrave;y h&ocirc;m qua (14/11),&nbsp;UBND TP.H&agrave; Nội cũng đ&atilde; c&oacute; c&ocirc;ng văn hỏa tốc gửi Sở Nội vụ H&agrave; Nội về việc tuyển dụng đặc c&aacute;ch đối với gi&aacute;o vi&ecirc;n hợp đồng v&agrave; đ&oacute;ng bảo hiểm x&atilde; hội từ năm 2015 trở về trước. UBND.TP H&agrave; Nội giao cho Sở Nội vụ tổng hợp, r&agrave; so&aacute;t tham mưu b&aacute;o c&aacute;o UBND TP trước ng&agrave;y 20/11.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Thúy Nga