• giữ chức vụ

Chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ hàm
Quốc Trọng - 08:00 08/04/2022
Từ ngày 01/4/2022, chính thức chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ hàm ở các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị
--Quảng cáo---