• giảm giá dịch vụ chứng khoán

Kéo dài thời gian miễn, giảm giá 15 dịch vụ chứng khoán
Vân Bùi - 09:52 31/07/2020
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 70/2020/TT-BTC về việc kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18/3/2020 quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán.
--Quảng cáo---