• Dức

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi phụ trách, điều hành Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Quốc Trọng - 15:00 20/05/2022
Trong thời gian xem xét, kiện toàn nhân sự Chủ tịch UBCKNN, Bộ Tài chính giao ông Nguyễn Đức Chi - Thứ trưởng Bộ Tài chính trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kể từ ngày 19/5/2022.
--Quảng cáo---