• don vi su nghiep cong lap

Trước ngày 30/6, hoàn thành giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập
Thụy Bình - 09:43 04/03/2022
Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 209/CĐ-TTg về việc sắp xếp tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
--Quảng cáo---