KINH TẾ

Đề xuất xoá gần 28.000 tỷ đồng nợ thuế

  • Tác giả : Hồng Linh
(khoahocdoisong.vn) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về Nghị quyết xử lý nợ đọng thuế, trong đó có đề xuất số thuế dự kiến xóa nợ vào khoảng gần 27.800 tỷ đồng.

Đây là số nợ không còn khả năng thu hồi của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh... Theo cơ quan soạn thảo, việc ban hành Nghị quyết sẽ làm giảm gánh nặng phải quản lý nợ thuế. Ngành thuế, hải quan không mất chi phí, vật lực, nhân lực tham gia theo dõi, quản lý những khoản nợ không còn đối tượng để thu, giảm chi phí cho nhà nước. Việc ban hành Nghị quyết cơ bản không ảnh hưởng tới thu, chi ngân sách và không làm thay đổi các cân đối lớn về ngân sách.

Hồng Linh