Doanh nghiệp

Đại dịch Covid-19 khiến FLC chịu lỗ quý 1/2020

  • Tác giả : PV
Trong bối cảnh các ngành nghề kinh doanh cốt lõi như bất động sản, hàng không, du lịch… đều chịu ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19, FLC chịu khoản lỗ gộp khoảng 1.447 tỷ đồng trong quý 1/2020, dù doanh thu tăng mạnh so với cùng kỳ.

<div> <p>Theo b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh hợp nhất mới c&ocirc;ng bố, Tập đo&agrave;n FLC đạt doanh thu thuần l&agrave; 4.767 tỷ<br /> đồng, tăng 60% so với qu&yacute; I năm 2019. Tuy nhi&ecirc;n, gi&aacute; vốn b&aacute;n h&agrave;ng tăng mạnh gần 115%, do<br /> đ&oacute;, kết th&uacute;c qu&yacute; 1/2020, FLC lỗ gộp 1.447 tỷ đồng, trong khi năm ngo&aacute;i l&atilde;i gộp hơn 84 tỷ<br /> đồng c&ugrave;ng kỳ.<br /> Trong b&aacute;o c&aacute;o, FLC cho biết lợi nhuận sau thuế thu nhập hợp nhất qu&yacute; 1 giảm v&agrave; chuyển từ<br /> l&atilde;i sang lỗ chủ yếu do ảnh hưởng nghi&ecirc;m trọng của dịch bệnh. Điều n&agrave;y kh&ocirc;ng qu&aacute; bất ngờ<br /> bởi những ng&agrave;nh nghề kinh doanh cốt l&otilde;i của FLC l&agrave; du lịch, nghỉ dưỡng, golf, h&agrave;ng kh&ocirc;ng,<br /> bất động sản&hellip;.đều l&agrave; những ng&agrave;nh bị thiệt hại nặng nề do đại dịch.<br /> Li&ecirc;n tiếp 3 th&aacute;ng gần đ&acirc;y, thị trường du lịch cũng như vận tải h&agrave;ng kh&ocirc;ng chứng kiến sự<br /> &ldquo;đ&oacute;ng băng&rdquo; chưa từng c&oacute; trong lịch sử, khi hầu hết c&aacute;c hoạt động vui chơi, du lịch, giao<br /> th&ocirc;ng phải dần hạn chế hoặc dừng hoạt động tr&ecirc;n phạm vi to&agrave;n thế giới, trong đ&oacute; c&oacute; Việt<br /> Nam.<br /> D&ugrave; doanh thu sụt giảm mạnh nhưng những doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực h&agrave;ng<br /> kh&ocirc;ng, du lịch nghỉ dưỡng với quy m&ocirc; lớn v&agrave; tốc độ tăng trưởng nhanh như FLC vẫn phải đối<br /> mặt với những chi ph&iacute; l&ecirc;n tới h&agrave;ng trăm hoặc h&agrave;ng ng&agrave;n tỷ đồng để duy tr&igrave; hoạt động như<br /> thu&ecirc; (hoặc mua) m&aacute;y bay, tiền thu&ecirc; s&acirc;n đỗ, tiền lương nh&acirc;n c&ocirc;ng, chi ph&iacute; bảo dưỡng, bảo<br /> tr&igrave;, chi ph&iacute; duy tr&igrave; cảnh quan, thiết bị&hellip;để đảm bảo độ sẵn s&agrave;ng khai th&aacute;c sau khi dịch bệnh<br /> cơ bản đi qua.<br /> Những chi ph&iacute; n&agrave;y c&oacute; thể khiến gi&aacute; vốn tăng đột biến so với doanh thu, dẫn đến lợi nhuận<br /> giảm mạnh.<br /> D&ugrave; vậy, theo th&ocirc;ng tin mới nhất, h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng Bamboo Airways của FLC vẫn giữ vững<br /> mục ti&ecirc;u 30% thị phần trong 2020, như định hướng c&ocirc;ng bố từ đầu năm nay.<br /> Tuy nhi&ecirc;n, &ldquo;Bamboo Airways sẽ điều chỉnh mục ti&ecirc;u tăng đội m&aacute;y bay l&ecirc;n tối thiểu 40 t&agrave;u<br /> đến cuối năm 2020 v&agrave; vẫn hướng tới duy tr&igrave; mục ti&ecirc;u đội 50 t&agrave;u đặt ra hồi cuối năm 2019,<br /> nếu nhu cầu đi lại hồi phục tốt hơn dự kiến, c&aacute;c điều kiện thị trường vận động theo hướng<br /> t&iacute;ch cực, hoạt động kinh doanh đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu về mở rộng quy m&ocirc; trong qu&yacute; 3 v&agrave; qu&yacute;<br /> 4/2020&rdquo;, &ocirc;ng Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đo&agrave;n FLC trả lời b&aacute;o giới mới đ&acirc;y.<br /> Trước đ&oacute;, Bộ GTVT ước t&iacute;nh thiệt hại ban đầu do dịch Covid-19 g&acirc;y ra đối với c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng<br /> kh&ocirc;ng trong nước l&agrave; khoảng hơn 30.000 tỉ đồng. Con số n&agrave;y với ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp kh&ocirc;ng<br /> kh&oacute;i trong c&aacute;c th&aacute;ng 2,3,4 l&agrave; khoảng 6 - 7 tỉ USD, nhưng thiệt hại thực tế dự kiến sẽ nghi&ecirc;m<br /> trọng hơn v&igrave; đ&acirc;y mới l&agrave; dự b&aacute;o trước khi c&aacute;c thị trường H&agrave;n Quốc, Nhật Bản, ch&acirc;u &Acirc;u b&ugrave;ng<br /> ph&aacute;t dịch Covid-19.</p> <p>Một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực h&agrave;ng kh&ocirc;ng l&agrave; Vietnam Airlines cũng vừa c&ocirc;ng bố B&aacute;o<br /> c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh hợp nhất qu&yacute; I/2020, trong đ&oacute;, h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc gia c&ocirc;ng bố khoản lỗ sau<br /> thuế kỷ lục 2.612 tỷ đồng, với sự sụt giảm d&acirc;y chuyền tại h&agrave;ng loạt c&ocirc;ng ty con.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

PV