• cơ sở dữ liệu quốc gian

Hơn 21 triệu người tiêm văcxin COVID-19 bị sai hoặc chưa xác định được thông tin
Thúy Nga - 16:20 23/03/2022
Trong nhóm có thông tin đã xác thực trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, có 19.039.997 đối tượng tiêm văcxin COVID-19 đang bị sai thông tin, 2.579.540 đối tượng chưa được xác thực thông tin...
--Quảng cáo---