• cho 11 quận huyện là Quận 4

TPHCM chuyển giao mô hình KH&CN phòng chống Covid-19
BA - 13:30 16/08/2021
Sở KH&CN TPHCM chuyển giao 2 phần mềm ứng dụng hệ thống GIS cho 11 quận, huyện. HCMGIS sẽ triển khai cài đặt và hỗ trợ huấn luyện đào tạo, hướng dẫn sử dụng hai phần mềm nhằm hỗ trợ các quận huyện ứng dụng nhanh các giải pháp KH&CN trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.
--Quảng cáo---