• chi tra co tuc

Gelex lùi thời gian chi trả 426 tỷ đồng cổ tức sang tháng 7/2022
Nhã Uyên - 15:58 03/06/2022
Gelex (GEX) thông báo điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức bằng tiền năm 2021 sang ngày 14/7 thay cho 9/6 trong thông báo trước đó. Đồng thời, lùi ngày ngày chi trả từ 29/6 sang 28/7.
--Quảng cáo---