• Bộ gene người

Công bố trình tự hoàn chỉnh đầu tiên của bộ gene người
Thái Bằng - 06:26 04/04/2022
Các nhà khoa học công bố trình tự hoàn chỉnh, không có lỗ hổng đầu tiên bộ gene người, hai thập kỷ sau khi bản thảo trình tự bộ gene người đầu tiên trong khuôn khổ Dự án Bộ gene người được thiết lập.
--Quảng cáo---